จากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ที่จะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านพุองกะ
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านพุองกะ
   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)
หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธ์ กรโกสียกาจ อดีตท่านประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ให้โอวาทแก่นักเรียนที่รับทุน
   
มอบรางวัลแก่ครู
   
 
Copyright © 115 All rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883