เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด


เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด


เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด


เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด


เรื่อง ยกเลิกการเปิดภาคเรียนแบบ on-site

รายละเอียด

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 1) ของนักเรียนชั้นป. 6 - ม. 3 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด

การรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

รายละเอียด


การเปลี่ยนแปลงวิธีการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

รายละเอียด


ดาวน์โหลดเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

รายละเอียด


การรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

รายละเอียด


เรื่องการขอรับวัคซีนโควิด 19(Sinopharm)สำหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปีขึ้นไป

รายละเอียด


เรื่องการขอรับวัคซีนโควิด 19(Pfizer)สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

รายละเอียด


เรื่องการประกาศผลการรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด


เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด