นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  2,823 คน
เป็นนักเรียนชาย 77 คน และนักเรียนหญิง 2,746 คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2563

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ 2 3 117 120
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 10 151 161
รวม 13 268 281

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 197 214
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 238 252
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 209 220
รวม 42 644 686

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4 5 206 211
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 215 221
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 218 229
รวม 22 639 661

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 201 201
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 233 233
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 211 211
รวม - 645 645

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 170 170
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 193 193
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 187 187
รวม - 550 550
รวมทั้งสิ้น   77 2,746 2,823

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

 

Copyright 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883