นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  ๒,๙๐๔ คน
เป็นนักเรียนชาย ๕๔ คน และนักเรียนหญิง ๒,๘๕๑ คน

Menu

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒
๑๓๓ ๑๔๑
อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๔ ๑๖๘
รวม ๑๒ ๒๙๗ ๓๐๙

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๒ ๑๙๘
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๒๐๑ ๒๑๑
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐๙ ๑๙๕
รวม ๒๑ ๕๘๓ ๖๐๔

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๓๑ ๒๓๕
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๒๓๒ ๒๔๓
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๕๑ ๒๕๗
รวม ๒๑ ๗๑๔ ๗๓๕

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒๓๐ ๒๓๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๒๒๗ ๒๒๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๒๓๐ ๒๓๐
รวม - ๖๘๗ ๖๘๗

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๒๑๐ ๒๑๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๑๘๓ ๑๘๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ๑๗๗ ๑๗๗
รวม - ๕๗๐ ๕๗๐
รวมทั้งสิ้น   ๕๔ ๒,๘๕๑ ๒,๙๐๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883