นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  2,861 คน
เป็นนักเรียนชาย 76 คน และนักเรียนหญิง 2,785 คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ 2 7 105 112
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 15 156 171
รวม 22 261 283

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 233 247
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 204 215
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 193 199
รวม 31 630 661

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4 6 212 218
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 219 231
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 206 211
รวม 23 637 660

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 233 233
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 217 217
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 227 227
รวม - 677 677

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 194 194
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 191 191
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 195 195
รวม - 580 580
รวมทั้งสิ้น   76 2,785 2,861

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

Copyright ? 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883