นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  ๒,๘๗๑ คน
เป็นนักเรียนชาย ๖๙ คน และนักเรียนหญิง ๒,๘๐๒ คน

Menu

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒
๑๕
๑๑๐ ๑๒๕
อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๑๒ ๑๙๔ ๒๐๖
รวม ๒๗ ๓๐๔ ๓๓๑

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๒๐๑ ๒๑๒
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙๒ ๑๙๗
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙๑ ๑๙๗
รวม ๒๒ ๕๘๔ ๖๐๖

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๒๑๗ ๒๒๘
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๖ ๒๑๑
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๒๘ ๒๓๒
รวม ๒๐ ๖๕๑ ๖๗๑

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒๒๐ ๒๒๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๒๒๘ ๒๒๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๒๒๔ ๒๒๔
รวม - ๖๗๒ ๖๗๒

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๑๙๔ ๑๙๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๑๙๖ ๑๙๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ๒๐๑ ๒๐๑
รวม - ๕๙๑ ๕๙๑
รวมทั้งสิ้น   ๖๙ ๒,๘๐๒ ๒,๘๗๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

Copyright ? 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883