นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  ๒,๙๑๙ คน
เป็นนักเรียนชาย ๕๕ คน และนักเรียนหญิง ๒,๘๖๔ คน

Menu

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒
๑๑๖ ๑๑๘
อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๑๖๘ ๑๗๓
รวม ๒๘๔ ๒๙๑

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐ ๒๐๒ ๒๑๒
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙๑ ๑๙๖
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑๑ ๒๑๕
รวม ๑๙ ๖๐๔ ๖๒๓

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๒๓๐ ๒๔๑
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๕๑ ๒๕๗
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒ ๒๓๕ ๒๔๗
รวม ๒๙ ๗๑๖ ๗๔๕

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒๒๘ ๒๒๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๒๒๑ ๒๒๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๒๔๖ ๒๔๖
รวม - ๗๐๕ ๗๐๕

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๑๘๘ ๑๘๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๑๘๕ ๑๘๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ๑๘๒ ๑๘๒
รวม - ๕๕๕ ๕๕๕
รวมทั้งสิ้น   ๕๕ ๒,๘๖๔ ๒,๙๑๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๑

๑๘ ๒๐ นางสาวรัตติยา  หักกะยานนท์

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๒

- ๒๐ ๒๐ นางสาวนฤวรรณ  สะราคำ

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๓

- ๒๐ ๒๐ นางสาวมีนา  พัสดุ

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๔

- ๒๐ ๒๐ นางสาวพิรานันท์ ตั้งกิจเชี่ยวชาญ

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๕

- ๒๐ ๒๐ นางสาวเปรมฤดี ขำสุวรรณ

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๖

- ๑๘ ๑๘ นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค

รวม    นักเรียนอนุบาล ๒/๑-๖ = ๑๑๘คน
ชาย ๒  คน หญิง ๑๑๖ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๑

- ๓๐ ๓๐

นางวิจิตตรา แสงวิจิตร

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๒

- ๓๐ ๓๐

นางวิภา  แสงบุญ

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๓

- ๓๐ ๓๐

นางสาววรสุดา กลิ่นอยู่

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๔

- ๒๘ ๒๘

นางสาวธัญญวรรณ  ภารังกูล

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๕

๒๒ ๒๗

นางมยุรา  พนันชัย

อนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๖

- ๒๘ ๒๘

นางสาวไพฑูรย์  ตาลอำพร

รวม    นักเรียนอนุบาล ๓/๑-๖ = ๑๗๓ คน
ชาย ๕ คน หญิง  ๑๖๘ คน


 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

๓๑

๓๖

นางบงกช พลราชม

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

๓๑ ๓๖

นางวัชรินทร์ บุญช่วย

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓

- ๓๕ ๓๕

นางสาวรถฉณี พวงน้อย

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๔

- ๓๕ ๓๕

นางทิวาวรรณ จิตตะภาค

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๕

- ๓๕ ๓๕

นางสาวสายฝน บินไธสง

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๖
- ๓๕ ๓๕

นางศิริพร ธิบดี

 

รวม    นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑/๑-๖ = ๒๑๒ คน
ชาย ๑๐  คน หญิง ๒๐๒ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

๒๘ ๓๓

นางสาวพรภาณี  อุตตะพันธุ์

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

- ๓๓ ๓๓

นางปฏิญญานี  อิ่มอ้วน

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓

- ๓๓ ๓๓

นางรสิตา   คำพันธ์

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๔

-

๓๓

๓๓

นางวัชรินทร์ บานชื่น

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๕

- ๓๒ ๓๒

นางณัฐพร  ปฐมวรชาติ

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๖

- ๓๒ ๓๒

นางอัญชลี  สมันตกล

 
รวม    นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒/๑-๖ = ๑๙๖ คน
ชาย ๕ คน หญิง ๑๙๑ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

๓๒ ๓๖

นางสมชัย  หาญณรงค์

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

- ๓๖ ๓๖

นางสาวณัฏฐนันท์ ฝายจะโป๊ะ

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

- ๓๖ ๓๖

นางสาวนวลจันทร์ คำสาวงษ์

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๔

- ๓๖ ๓๖

นางสาวณัฐกานต์ เรือนคำ

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๕

- ๓๕ ๓๕

นางรังสินี  นวลพริ้ง

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๖

- ๓๖ ๓๖

นางศศิธร   แสงวิมาน

 
รวม    นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓/๑-๖ = ๒๑๕ คน
ชาย ๔   คน หญิง ๒๑๑ คน

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชาย  ๑๙ คน     นักเรียนหญิง  ๖๐๔ คน
รวมทั้งหมด  ๖๒๓  คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

๓๕ ๔๑

นางวิมลรักษ์  จันทร์หนัก

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

๓๕ ๔๐

นางอลิสา  แตงอ่อน

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

- ๔๐ ๔๐

นางสาวรุ่งนภา ราษฎร์อาศัย

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๔

- ๔๐ ๔๐

นางสาววาสนา ปรีชาวนิชย์

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๕

- ๔๐ ๔๐

นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๖

- ๔๐ ๔๐

นางสาวเพียงวดี คุ้มตะโก

 

รวม    นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑-๗ = ๒๔๑ คน
ชาย ๑๑ คน หญิง ๒๓๐ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

๓๖ ๔๒

นางสาวฉัตรา  ดีศรีศักดิ์

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

- ๔๓ ๔๓

นางสาววันวิสาข์  พวงมณี

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

- ๔๓ ๔๓

นางสาวสินีนาฎ จันทร์ดี

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

- ๔๓ ๔๓

นางนันทิยา  เทียนวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๕

- ๔๓ ๔๓

นางสาวศลิษา  พิมลา

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๖

- ๔๓ ๔๓

นางสาวจำรัส สมเกษม

 

รวม    นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑-๗ = ๒๕๗ คน
ชาย  ๖ คน หญิง ๒๕๑ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น นักเรียน รวม
ครูประจำชั้น
ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

๓๖ ๔๒

นางสาวนันต์ทา เลิศวิไลนริศ

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

๓๕ ๔๑

นางสาวเพ็ชรรัตน์  รัตนปัญญาชน

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

- ๔๑ ๔๑

นางวรพิชชา  ยอดชมภู

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๔

- ๔๑ ๔๑

นางสาวณวรา โลหะโรจน์วิเชียร

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๕

- ๔๑ ๔๑

นางสาวมัทนี เวชศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๖

- ๔๑ ๔๑

นางสมเด็จ กิ่งแก้วห้อย

 
 
รวม    นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖/๑-๗ = ๒๔๗ คน
ชาย๑๒ คน หญิง ๒๓๕ คน

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนชาย ๒๙ คน   นักเรียนหญิง  ๗๑๖ คน 
รวมทั้งหมด  ๗๔๕   คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น วิชาเลือก จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

จีน ๓๙

นางกัณณ์กาญจน์  พิริยุตะมา

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

จีน ๓๙

นางสาวชณชนก นามโสม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓

จีน ๓๙

นางสาวทิพา น้อยพราย

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔

ญี่ปุ่น ๓๘

นางปัทมา  ปรีชา

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕

ญี่ปุ่น ๓๘

นางสาวนุชนาถ ไตรยวงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖

ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส ๓๕

นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์

 

รวม    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑-๖ = ๒๒๘ คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น วิชาเลือก จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

จีน ๓๙

นางสาววิภา  สุกรี

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

จีน ๓๙

นางสาวธนิศา  ชำนาญพล

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓

จีน ๓๙

นางสาวทิพา น้อยพราย

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔

ญี่ปุ่น ๔๑

นางสุทิน  วุฒิโชติวรกิจ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕

ญี่ปุ่น ๔๐

นางจิติมา อุ่มผาง

มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖

ฝรั่งเศส ๓๓

นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์

 

รวม    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑-๖ = ๒๓๑  คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น วิชาเลือก จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

ญี่ปุ่น ๔๒

นางสวรส  นิลกำแหง

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

ญี่ปุ่น-จีน ๔๒

นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

จีน ๔๒

นางดวงฤดี  ไชยเขต

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔

จีน ๔๒

นางสาวธนิศา ชำนวญผล

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕

จีน ๔๑

นางสาวอรพินท์  โกสโลดม

มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖

ฝรั่งเศส ๓๗

นางนุจิอาภา  ขจรบุญ

 
รวมทั้งหมดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑-๖ =  ๒๔๖ คน

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด   ๗๐๕  คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น แผน แผนการเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
ครูประจำชั้น
นักเรียน ตปท. รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

วิทย์-คณิต ๔๒ - ๔๒

นางสาวณัฐวดี  มะสะพันธุ์

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

วิทย์-คณิต ๔๒ - ๔๒

นางสาวพัทธ์ธีรา วิทิตสุวรรณกุล

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

ศิลป์-คณิต ๓๖ - ๓๖

นางสุธาสินี พิมมงละ

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔

ศิลป์-คณิต
ศิลป์-ฝรั่งเศส
๓๘ - ๓๘

นางสาวพวงพยอม  พงษ์ทอง

มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

ศิลป์-ญี่ปุ่น
คหกรรม
๓๐ - ๓๐

นางอาณิกา วีระประทีป

         

รวม    นักเรียน ม.๔/๑-๖ = ๑๘๘ คน
วิทย์-คณิต = ๘๔ คน , ศิลป์-คณิต = ๕๗  คน , ศิลป์ฝรั่งเศส = ๑๗ คน , คหกรรม = ๕ คน , ศิลป์-ญี่ปุ่น = ๒๕ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น แผน แผนการเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)

ครูประจำชั้น
นักเรียน ตปท. รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

วิทย์-คณิต ๓๓ - ๓๓

นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

วิทย์-คณิต ๓๓ - ๓๓

นางสาวณิศากร  ปุตระเศรณี

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓

ศิลป์-คณิต ๓๑ - ๓๑

นางพูนทรัพย์ วิริยะพูลผล

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔

ศิลป์-คณิต ๓๐ - ๓๐

นางสมจิตต์ เหมสุทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕

ศิลป์-ฝรั่งเศส
ศิลป์-คหกรรม

๒๘
- ๒๘

นางกนกวรรณ กันกำธรวงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
ศิลป์-ญี่ปุ่น
๓๐
-
๓๐

นางสาวธันย์ชนก สรรพสาร

 

รวม    นักเรียน ม.๕/๑-๖ = ๑๘๕คน
วิทย์-คณิต =  ๖๖ คน , ศิลป์-คณิต = ๖๑ คน , ศิลป์-ฝรั่งเศส = ๒๐ คน ,ศิลป์-คหกรรม ๘ คน
ศิลป์-ญี่ปุ่น
= ๓๐ คน

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและรายชื่อครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้น แผน แผนการเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
ครูประจำชั้น
นักเรียน ตปท. รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

วิทย์-คณิต ๓๐ - ๓๐

นางอุทัยรัก นวลนุกูล

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

วิทย์-คณิต ๓๒ - ๓๒

นางสาวพรวิมล  ขจรไชยกุล

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓

ศิลป์-คณิต ๓๗ - ๓๗

นางสาววรรณา พิทักษ์ถิร

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔

ศิลป์-ฝรั่งเศส ๒๔ - ๒๔

นางสาวอัจฉรา ปานรอด

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕

ศิลป์-ฝรั่งเศส ๒๔ - ๒๔

นางวิภาดา ปางสุวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ ศิลป์-ญี่ปุ่น ๓๕ - ๓๕ นางสาวยุพาภรณ์  แจ้งเจนกิจ
 
รวม    นักเรียน ม.๖/๑-๖ = ๑๘๒ คน
วิทย์-คณิต = ๖๒ คน , ศิลป์-คณิต = ๓๗ คน , ศิลป์-ฝรั่งเศส = ๔๘ คน , ศิลป์-ญี่ปุ่น = ๓๕ คน

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด  ๕๕๕   คน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883