รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2560
  สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ( Download      )
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ( Download      )
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ( Download      )

ข้อมูลจาก ส่วนวัดผลและประเมินผล

วันที่  7 มิถุนายน 2561

 


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2559

  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ( Download      )
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ( Download      )
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ( Download      )

ข้อมูลจาก ส่วนวัดผลและประเมินผล

วันที่  30 พฤษภาคม 2560

 


Copyright ? 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883