รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2558

  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ( Download      )

ข้อมูลจาก ส่วนวัดผลและประเมินผล

วันที่  22 มิถุนายน 2559

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883