๑. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์        
    ๒. ซื่อสัตย์สุจริต        
    ๓. มีวินัย        
    ๔. ใฝ่ความรู้        
    ๕. อยู่อย่างพอเพียง        
    ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน        
    ๗. รักความเป็นไทย        
    ๘. มีจิตสาธารณะ        
    ๙. มีความเป็นกุลสตรีและสุภาพบุรุษ        
             
             
             


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883