โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ    
ตัวอย่างการเขียนโครงการ     
ประมวลโครงการและภาพกิจกรรม 
คลิปสั้น Voluntcers
Voluntcer ม.1/6 ปี 58
Voluntcer ม.4/1 ปี 58
 
 
คู่มือครูที่ปรึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
คู่มือครูที่ปรึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษ               
ใบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถมศึกษาตอนต้น
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถมศึกษาตอนปลาย
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปกสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ

                

กิจกรรมสมุดทำมือเพื่อน้อง

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
เชิญชวนทำจิตอาสาช่วงปิดภาคเรียน
ในโครงการ Read for the blind


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883