โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ    
ตัวอย่างการเขียนโครงการ     
ประมวลโครงการและภาพกิจกรรม 
คลิปสั้น Voluntcers
Voluntcer ม.1/6 ปี 58
Voluntcer ม.4/1 ปี 58
 
 
คู่มือครูที่ปรึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
คู่มือครูที่ปรึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษ               
ใบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถมศึกษาตอนต้น
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ประถมศึกษาตอนปลาย
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย
 

                

กิจกรรมสมุดทำมือเพื่อน้อง

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
เชิญชวนทำจิตอาสาช่วงปิดภาคเรียน
ในโครงการ Read for the blind


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883