ประมวลโครงการและภาพกิจกรรม
                       โครงการ save the surrounding   
                       โครงการ Paper Ranger เจิดจ้า   
                       โครงการ ครอบครัวราชินี   
                       โครงการ จิตอาสาเตรียมงานผู้บริหารระดับกลาง 
                      โครงการ จิตอาสาเพื่อคนตาบอด  
                       โครงการ จิตอาสาห้องสมุด   

                       โครงการ เจริญปัญญาด้วยการให้ บุญอร  

                       โครงการ ช่วยเหลือวัดโปรดเกศเชษฐาราม 
                       โครงการ ด้วยน้ำใจจิตอาสา วัดปากน้ำ2 
                       โครงการ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนวัดนาคสโมสร 
                       โครงการ ทำความสะอาดหอศิลป์เอมเจริญ 
                       โครงการ บ้านบางแค 
                       โครงการ ยุวพลอาสามัมบะอิลอิสลามนัสรีน
                       โครงการ รวมพลรวมใจรวมพลังสามัคคี 
                       โครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านเด็กอ่อนรังสิต
                      โครงการด้วยน้ำใจจิตอาสา วัดปากน้ำ2


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883