พระราชดำริ
ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือ ขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
มีการอบรมศีลธรรม จรรยา และมารยาท
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
              โรงเรียนราชินี เป็นองค์กรที่จัดการความรู้สู่ความเป็นสากล โดยจัดการศึกษาเพื่อกุลสตรีไทย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
อัตลักษณ์ของนักเรียนราชินี คือ ความเป็นกุลสตรีไทย
กุลสตรีไทย คือ หญิงผู้รักนวลสงวนตัว มีคุณสมบัติของผู้ดี ประพฤติตนตามทำนองครองธรรม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย นำความภาคภูมิมาสู่วงศ์ตระกูล
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนราชินี คือ ความเป็นไทย
             ความเป็นไทย คือ โรงเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ธำรงรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 
พันธกิจของโรงเรียน
  ๑.จัดและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นสากลที่ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพของนักเรียน
  ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการใช้ชีวิต
  ๓.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
  ๔.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกุลสตรีไทยและสุภาพชนที่มีความเป็นผู้ดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 

๕.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล

 

๗.จัดหาและพัฒนาระบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโลก

  ๘.ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในโรงเรียนและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  ๙.ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้งในประเทสและต่างประเทศ
 
เป้าหมาย
  ๑.นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถเข้าแข่งขันระดับชาติและระดับสากล
  ๒.นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง และมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
  ๓.นักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีศักยภาพ
ในการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในระดับชาติและสากล
  ๔.โรงเรียนมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
  ๕.นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ๖. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๗. ครูมีการสร้างนวัตกรรม/ผลงานทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  ๘. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  ๙. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเเละพอเพียง
  ๑๐. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
  ๑๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883