พระราชดำริ
ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือ ขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
มีการอบรมศีลธรรม จรรยา และมารยาท
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
              โรงเรียนราชินีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดการศึกษาเพื่อกุลสตรีไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
อัตลักษณ์ของนักเรียนราชินี คือ ความเป็นกุลสตรีไทย
กุลสตรีไทย คือ หญิงผู้รักนวลสงวนตัว มีคุณสมบัติของผู้ดี ประพฤติตนตามทำนองครองธรรม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย นำความภาคภูมิมาสู่วงศ์ตระกูล
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนราชินี คือ ความเป็นไทย
             ความเป็นไทย คือ โรงเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ธำรงรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 
พันธกิจของโรงเรียน
  1.จัดและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นสากลที่ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพของนักเรียน
  2.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการใช้ชีวิต
  3.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
  4.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นกุลสตรีไทยและสุภาพชนที่มีความเป็นผู้ดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 

5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล
  7.จัดหาและพัฒนาระบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโลก
  8.ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในโรงเรียนและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  9.ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้งในประเทสและต่างประเทศ
 
เป้าหมาย
  1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถเข้าแข่งขันระดับชาติและระดับสากล
  2.นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง และมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
  3.นักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีศักยภาพ
ในการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในระดับชาติและสากล
  ๔.โรงเรียนมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
  5.นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  7. ครูมีการสร้างนวัตกรรม/ผลงานทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  9. โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยเเละพอเพียง
  10. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
  11. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883