ตารางแสดงจำนวนห้องเรียนและห้องประกอบแยกตามอาคาร

 
อาคาร
จำนวนห้อง
 

1. อาคารพิจิตรจิราภา
• ห้องเรียน
• ห้องอาหาร
• ห้องงานผ้า
• ห้องสมาคมผู้ปกครอง
• ห้องที่พักผู้ปกครอง
• ห้องระเบียงทางเดิน
• ห้องกิจกรรม
• ห้องวิทยาศาสตร์
• ห้องสนทนา ENG
• ห้องสมุด
• ห้องนาฏศิลป์

• ห้องกิจกรรม
• ห้องดนตรี
• ห้องพยาบาล
• ห้องเก็บของ
• ห้องหม้อแปลง
• ห้องพักครู

• ห้องพักครูชาย
• ห้องน้ำ
• ห้องดาดฟ้า


8
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
4
1
5
1
3
1
6
1

 

รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ

8
37
 
2. อาคารเสาวภาผ่องศรี
• ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา
• ห้องจริยะ 2 
•
ห้องเรียนสีเขียว
• ห้องคอมพิวเตอร์
• ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ
• ห้องสมุด (ประถมต้น)
• ห้องกิจกรรม
• ห้องแนะแนวประถม
• ห้องสมุด (ประถมปลาย)
• ห้องปฏิบัติการภาษา
• ห้องหัวหน้าแผนกประถม
• ห้องพักครู
• ห้องเก็บพัสดุ
• ห้องเก็บของ
• ห้องระเบียงทางเดิน
• ห้องน้ำ

36
1
1
2
4
1
3
1
1
1
2
9
2
3
1
9
 

รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ

36
41
  ี3. อาคารสุทธสิริโสภา  
 
• ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา
• ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ
• ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• ห้องคอมพิวเตอร์
• ห้องจริยะ
• ห้องบูรณาการ
• ห้องกิจกรรม
• ห้องประชุม
• ห้องพักครู
• ห้องเก็บของ

• ห้องแสดงผลงาน
• ห้องงานระบบไฟฟ้า
• ห้องงานระบบปรับอากาศ
• ห้องน้ำ
36
1
6
6
1
1
2
3
13
2
1
1
1
10
 

รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ

36
48
 

4. อาคารสุนันทาลัย
• ห้องดนตรีไทย
• ห้องอาหาร
• ห้องโถง
• ห้องเกียรติยศ


1
2
1
1
  รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ
-
5
  5. อาคารห้องครัวมาลี
• ห้องประกอบอาหาร
• ห้องครัวมาลี
• ห้องพักคนงาน

1
4
2
  รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ
-
7
  6. อาคารสว่างวัฒนา
• ห้องสรง
• ห้องพรหม
• ห้องสมุด
• ห้องขายเครื่องเขียน
• ห้องประชุม
• ห้องเก็บของ
• ห้องควบคุม
• ห้องน้ำ

1
1
1
1
1
9
1
5

  รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ
 -
20
 
7. อาคารอัจฉราฉวี
• ห้องประชุม
• ห้องเก็บของ
• ห้องงานระบบสระว่ายน้ำ

• โรงยิม
• สระว่ายน้ำ
• ห้องออกกำลังกาย

• ห้องน้ำ

2
6
1
1
1
1
3
  รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ
-
15
  8. อาคารอเนกประสงค์
• ห้องอาหาร
• ห้องเบเกอรี่
• ห้องกิจกรรมสร้างสรรค์
• ห้องคอมพิวเตอร์
• ห้องเรียน
• โรงยิม
• ห้องน้ำ

1
1
1
1
4
1
6
 

รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ

-
15
  9. อาคารศิลปะ
• ห้องศิลปะ

2
  รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ
-
2
  10. อาคารเรือนบริการ
3
  รวมจำนวนห้องเรียน
รวมจำนวนห้องประกอบ
-
3

รวมทั้งหมดมีจำนวนห้องเรียน 80 ห้อง
รวมทั้งหมดมีจำนวนห้องประกอบ 193 ห้อง

หมายเหตุ :  สำรวจ ณ วันที่ 30 มกราคม  2557

 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883