ตารางแสดงห้องที่อยู่ในอาคารเรียน
 

อาคาร

ชั้น รหัสห้อง

รายละเอียด

  อาคารพิจิตรจิราภา 1

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

  - ห้อง อ.3/4
  - ห้อง อ.3/3
  - ห้องน้ำ
  - ห้อง อ.3/2
  - ห้อง อ.3/1
  - ห้องโภชน์สภาจารย์
  - ห้องสมาคมผู้ปกครอง
  - ห้องน้ำ
  - ห้องที่พักผู้ปกครอง
  - ห้องระเบียงทางเดิน
2

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214

  - ห้องหม้อแปลง
  - ห้อง อ.2/5
  - ห้อง อ.2/6
  - ห้องน้ำ
  - ห้อง อ.3/7
  - ห้อง อ.3/6
  - ห้อง อ.3/5
  - ห้องหัวหน้าแผนกอนุบาล
  - ห้องดนตรี
  - ห้องพยาบาล
  - ห้องพักครู
  - ห้องพักครู
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำ
3
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
  - ห้องนาฏศิลป์
  - ห้องงานผ้า
  - ห้องพักครู
  - ห้องน้ำ
  - ห้องกิจกรรม
  - ห้องกิจกรรม
  - ห้องวิทยาศาสตร์ 2
  - ห้องวิทยาศาสตร์ 1
  - ห้องสนทนา ENG
  - ห้องกิจกรรมสร้างสรรค์ 2
  - ห้องสมุด
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องระเบียงทางเดิน4
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410

  - ห้องน้ำ
  - ห้องพักครูชาย
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องพักครู
  - ห้องดนตรีสากล 1
  - ห้องดนตรีสากล 2
  - ห้องดนตรีสากล 3
  - ห้องดนตรีสากล 4
  - ห้องเก็บของ

รวม
47 ห้อง
  อาคารเสาวภาผ่องศรี 1
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
  - ห้องน้ำ
  - ห้อง
  - ห้อง ป.1/1
  - ห้อง ป.1/6
  - ห้อง ป.1/5
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำครู
  - ห้อง ป.1/4
  - ห้องพักครู - ลานฟ้อนรำ
  - ห้องอาหารครู
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องหัวหน้าแผนกป.ต้น และคณะ
  - ห้อง ป.1/3
  - ห้อง ป.1/2
  - ห้องกิจกรรม
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 7
  - ห้องระเบียงทางเดิน
2
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
  - ห้อง ป.3/3
  - ห้องสนทนา ENG
  - ห้อง ป.3/2
  - ห้อง ป.3/1
  - ห้อง ป.2/6
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำครู
  - ห้องแนะแนวประถม
  - ห้อง ป.2/5
  - ห้อง ป.2/4
  - ห้องสมุดเด็กเล็ก
  - ห้องพักครู
  - ห้องจริยธรรม
  - ห้อง ป.2/3
  - ห้อง ป.2/2
  - ห้องพักครู
  - ห้อง ป.2/1
  - ห้องเรียนสีเขียว
  - ห้องระเบียงทางเดิน
3

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319

  - ห้องพักครู
  - ห้อง ป.3/5
  - ห้อง ป.3/6
  - ห้อง ป.4/1
  - ห้อง ป.4/2
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำครู
  - ห้องพักครู
  - ห้อง ป.4/3
  - ห้อง ป.4/4
  - ห้อง ป.3/4
  - ห้องสนทนา ENG
  - ห้องปฏิบัติการภาษา
  - ห้อง ป.4/5
  - ห้อง ป.4/6
  - ห้องสนทนา ENG
  - ห้อง ป.5/1
  - ห้องคอมพิวเตอร์ครู
  - ห้องระเบียงทางเดิน
4
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
  - ห้องพักครู
  - ห้อง ป.6/6
  - ห้อง ป.6/5
  - ห้อง ป.6/4
  - ห้อง ป.6/3
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำครู
  - ห้องหัวหน้าแผนกป.ปลาย และคณะ
  - ห้อง ป.5/5
  - ห้อง ป.5/4
  - ห้อง ป.6/2
  - ห้องพักครู
  - ห้องสมุด
  - ห้อง ป.6/1
  - ห้อง ป.5/6
  - ห้องสนทนา ENG
  - ห้อง ป.5/3
  - ห้อง ป.5/2
  - ห้องระเบียงทางเดิน5
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517

  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้องกิจกรรม
  - ห้องกิจกรรม
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้องเก็บพัสดุ 2
  - ห้องเก็บพัสดุ 1
  - ห้องยุวกาชาด
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องระเบียงทางเดิน

รวม

92  ห้อง

อาคารสุทธสิริโสภา


1
4101
4102
4103
4104
4105
4016
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
  - ห้องผู้จัดการ
  - ห้องผู้อำนวยการ  (ครูใหญ่)
  - ห้องบริหารจัดการ
  - ห้องผู้ช่วยฝ่ายบริหารจัดการ
  - ห้องประชาสัมพันธ์
  - ห้องปกครอง
  - ห้องผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
  - ห้องพิกุลแก้ว 1
  - ห้องพิกุลแก้ว 2
  - ห้องทะเบียนวัดผล
  - ห้องการเงิน
  - ห้องน้ำ
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 1
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 2
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 3
  -  ห้องแนะแนว
  - ห้องงานระบบช่าง
  - ห้องน้ำ
  - ห้องวิทยาศาสตร์ 1
  - ห้องพักครู
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 5
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 4
  - ห้องคอมพิวเตอร์ครู
  - ห้องControl air
  - ห้องปัญญาปราโมทย์
  - ห้องอาบน้ำ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องตากผ้า
  - ลานหน้าตึกประจำ
  - ห้องโรเนียว
  - ที่พักผู้ปกครอง

2

4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233

  - ห้องประชุมท่านผู้หญิงยศวดี  อัมพรไพศาล
  - ห้องประชุมท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์
  - ห้องฝ่ายนโยบายและแผนงาน
  -  ห้องประชุมย่อย  ห้องครูพิเศษ
  - ห้องงานโทรทัศน์
  - ห้องSERVER
  -  ห้องผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องม.6/1
  - ห้องม.6/2
  - ห้องม.6/3
  - ห้องม.6/4
  - ห้องม.6/5
  - ห้องม.6/6
  - ห้องม.5/1
  - ห้องน้ำ
  - ห้องวิทยาศาสตร์ 2
  - ห้องพักครู
  - ห้องแสดงผลงาน
  -  ห้องม.5/2
  - ห้องม.5/3
  - ห้องม.5/4
  - ห้องCONTROL AIR
  - ห้องพักผ่อนครูนักเรียนประจำ
  -  ห้องนอนบุษราคัม
  - ห้องแต่งตัวนักเรียนประจำ
  - ห้องนอนครูประจำ
  -  ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำนักเรียนประจำ
  -  ห้องจัดเลี้ยง
  -  ห้องวิชาการ
  -  ห้องเก็บของบริหารจัดการ
  -  ห้องควบคุมระบบเสียง
3
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4431
  - ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภัคดี
  - ห้องSOUND LAB
  - ห้องควบคุมเครื่องเสียง
  - ห้องน้ำ
  - ห้องงานระบบไฟฟ้า
  - ห้องม.5/5
  - ห้องม.5/6
  - ห้องม.4/1
  - ห้องม.4/2
  - ห้องม.4/3
  - ห้องม.4/4
  - ห้องม.4/5
  - ห้องน้ำ
  - ห้องพักครู
  - ห้องLAB ฟิสิกส์
  - ห้อง LAB ชีวะ
  - ห้อง LAB เคมี
  - ห้องม.3/1
  - ห้องม.3/2
  - ห้องม.3/3
  - ห้องม.3/4
  - ห้องม.3/5
  - ห้องม.3/6
  - ห้องม.4/6
  - ห้องControl air
  - ห้องแต่งตัวนักเรียนประจำ
  - ห้องนอนมรกต
  - ห้องครู
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำ
  - ระเบียงทางเดิน
4

4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428

  - ห้องCONVER
  - ห้องม.2/1
  - ห้องม.2/2
  - ห้องม.2/3
  - ห้องม.2/4
  - ห้องม.2/5
  - ห้องม.2/6
  - ห้องน้ำ
  - ห้องจริยธรรม
  - ห้องวิทยาศาสตร์3
  - ห้องพักครู
  - ห้องม.1/1
  - ห้องม.1/2
  - ห้องม.1/3
  - ห้องม.1/4
  - ห้องม.1/5
  - ห้องม.1/6
  - ห้องกิจกรรม
  - ห้องบูรณาการ
  - ห้องControl air
  -  ห้องแต่งตัวนักเรียนประจำ(เก็บของ)
  - ห้องห้องการบ้านเพชรรัตน์
  - ห้องครู
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องงานระบบปรับอากาศ
  - ห้องงานระบบปรับอากาศ
  - ระเบียงทางเดิน
รวม
121     ห้อง
  อาคารสุนันทาลัย
1
7101
7102
7103
  - ห้องดนตรีไทย
  - ห้องอาหาร
  - ห้องอาหาร
2
7201
7202
7203
  - ห้องโถง
  - ห้องเโถงกลาง
  - ห้องโถงใน
รวม
6   ห้อง
  อาคารห้องครัวมาลี 1
5101
5102
  - ห้องประกอบอาหาร/โภชนาการ
  - ห้องข้าวสาร
2
5201
5202
5203
  - ห้องครัวมาลี 1
  - ห้องครัวมาลี 2
  - หัองพักคนงาน
3
5301
5302
5303
  - ห้องครัวมาลี 3 (ผลิตเบเกอรี่)
  - ห้องครัวมาลี 4
  - หัองพักคนงาน
4
5401
  - ห้องดาดฟ้า
รวม
9   ห้อง
รวมอาคารเรียนทั้งหมด 5  หลัง
 
ตารางแสดงห้องที่อยู่ในอาคารประกอบ
 
อาคาร ชั้น รหัสห้อง รายละเอียด
อาคารสว่างวัฒนา 1
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
  - ห้องซ่อมหนังสือ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องขายเครื่องเขียน
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้อง
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องสมุด
  - ห้องควบคุมระบบคอมฯ
  - ห้องกรรมการนักเรียน
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเก็บของ
  - ร้านถ่ายเอกสาร
  - ห้องลานห้องสมุด
2
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องแต่งตัว
  - ห้องแต่งตัว
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องสรง
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องประชุมชั้น 2
3
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องพรม
  - ห้องน้ำ
  - ห้อง
  - ห้องประชุมชั้น 3
  - ห้องควบคุม
  - ห้อง
4
6401
6402
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเก็บของ
รวม
33   ห้อง
อาคารอัจฉราฉวี 1
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเปลี่ยนชุด
  - ห้องอาบน้ำ
  - ห้องน้ำ
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องน้ำ V I P
  - ห้องน้ำชาย
  - ห้องพัก
  - ห้องงานระบบสระว่ายน้ำ
2
3201
3202
3203
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเก็บของ
  -  สระว่ายน้ำ
3
3301
3302
3303
  - ห้องเก็บของ
  - ห้องเก็บของ
  - โรงยิม
4
3401
3402
3403
  - ห้องประชุมอัจฉราฉวี 1
  - ห้องประชุมอัจฉราฉวี 2
  - ห้องออกกำลังกาย
รวม
18   ห้อง
อาคารอเนกประสงค์
1
8101
8102
8103
8104
  - ห้องอาหาร
  - ห้องเบเกอรี่
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำ2
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
  - ห้องกิจกรรมสร้างสรรค์ 1
  - ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล
  - ห้อง อ.2/1
  - ห้อง อ.2/2
  - ห้อง อ.2/3
  - ห้อง อ.2/4
  - ห้องน้ำครู
  - ห้องน้ำนักเรียน

3
8301
8302
8303
  - โรงยิม
  - ห้องน้ำ
  - ห้องน้ำ
รวม
15   ห้อง
เรือนเสถียร 1
9101
9102
9103
  - เรือนเสถียร 1
  - เรือนเสถียร 2
  - เรือนเสถียร 3
รวม
3   ห้อง
อาคารเรือนบริการ 1
10101
10102
10103
  - ห้องครูฝ่ายบริการ
  - ห้องผู้ช่วยฝ่ายบริการ
  - ซุ้มขายน้ำ
รวม

  3  ห้อง

รวมอาคารประกอบทั้งหมด 5หลัง
 
หมายเหตุ :  สำรวจ ณ วันที่  16  มิถุนายน 2555
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883