ครูที่ได้รับรางวัลท่านผู้หญิงกุณฑี  ไกรฤกษ์ เพื่อครูผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คุณสมบัติของครูที่ได้รับรางวัลท่านผู้หญิงกุณฑี  ไกรฤกษ์
1.
เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเป็นเวลา ตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป
2.
เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่อง
3.
เป็นครูที่พูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย และกาลเทศะ
4.
เป็นครูที่ไม่เคยได้รับรางวัลซ้ำใน 3 ปีที่ผ่านมา
     
     

ครูณัฐวดี มะสะพันธุ์
ครูธนะเมศฐ์ ธนเกียรติหิรัฐ
ครูบุษยรัตน์ บุษปฤกษ์
   
     
ครูประไพรัตน์ สายหนู
ครูไพฑูรย์ ตาลอำพร
ครูมัทนี เวชศาสตร์
     
     
ครูสุพรรณนา ทองจำนงค์
ครูสุวิมล วิเศษกุล
ครูอนุรักษ์ กิตเกตุก้อง
     
     
 
ครูอารมณ์ แจ่มดาว
 
     


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883