รายชื่อครูรับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
-
 นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร
เรื่อง Learning br doing with GEN Z
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท มี 3 รางวัล ดังนี้
-
นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง และนางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์
เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการว่ายน้ำ โดยใช้ทฤษฎี The transtheoretical model on stages of change model
-
นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์ และนางรัตนาวลี ธงวิชัย
เรื่อง การประดิษฐ์ภาษานาฎศิลป์
-
นางทิวาวรรณ จิตตะภาค และนางสมชัย หาญนรงค์
เรื่อง การจัดกิจกรรมวิทยาสาสตร์
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท มี ๓ รางวัล ดังนี้
-
นางสมเด็จ กิ่งแก้วห้อย และ นางสาวสายฝน บิไธสง
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
-
นางอลิสา แตงอ่อน และนางสาวศิรประภา บริบรูณ์
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ในการทดสอบอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
-
นางสาวนวลจันทรื คำสาวงศ์ และนางสินีนาฏ จันทร์ดี
เรื่อง การเตรียมความสามารถในการอ่านภาาาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอบ PSQ5R สำหรับชั้นประถมศึกาาปีที่ ๕ โรงเรียนราชินี
 
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
-
นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ และนางอุไรพร ปัดเทสา
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษตอนเช้า หน้าเสาธง( Morning Speech )
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท มี ๒ รางวัล ดังนี้
-
นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล และนางอาณิกา วีระประทีป
เรื่อง การจัดการเรียนโดยใช้ผังกราฟิก ( Graphic Organizer )
-
นางสาวกาญจนา เฉลิมพล
เรื่อง ระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์งานแนะแนว
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท มี ๕ รางวัล ดังนี้
-

นางสาวอรพินท์ โกสโลดม และนางสาวเพ็ญประกาย ทิพย์ทองใบ
เรื่อง ค่ายคิดๆเขียนๆ

-
นางกนกวรรณ กันกำธรวงศ์ และนางสาวจิราพร จันทเขต
เรื่อง การสอบประเมินเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ข วิทยาศาสตร์ (TEDET)
-
นางสาวอุษา สิงสมดี และนางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์
เรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Classroom action research ) แบบ PAOR
-
นางสาววรรณา พิทักษ์ถฺร และนางสาวพัชราภา เกิดโภคทรัพย์
เรื่อง การการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน สู่การพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวสุดาพร สมพงษ์ และนางดุษฎี ศรีโชค
เรื่อง สืบสานงานฝีมือโรงเรียนราชินี สู่ความเป็นเอกลักษณ์ไทย
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883