รายชื่อครูรับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ฝ่ายสนับสนุนการสอน
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
-
 น.ส.กัญญรัตน์ ทรงประโคน
เรื่อง การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale)
-
 น.ส.วราภรณ์ วัชรางค์กุล
เรื่อง การจัดรายการอาหาร
รางวัลชมเชย ๕๐๐ บาท
-
นายสรรเพชญ ประถมบูรณ์ และนายอภิชาติ อินทนิน
เรื่อง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน
ฝ่ายการสอน(แผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย งานห้องสมุด)
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท มี ๒ รางวัล ดังนี้
-
น.ส.เสวนีย์ รันระนาและนางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง
เรื่อง การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานจากกิจกรรมชุมนุมสู่วิชาพลศึกษา
-
น.ส.นวลจันทร คำสาวงษ และนางสินีนาฏ จันทร์ดี
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท มี ๔ รางวัล ดังนี้
-
นางวิมลรักษ์ จันทร์หนักและนางปฏิญาณี อิ่มอ้วน
เรื่อง การจัดการความรู้สู่อาเซียน
-
นางบงกช พลราชมและน.ส.รุ่งนภา ราษฎร์อาศัย
เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและวิเคราะห์การทำข้อสอบเป็นรายบุคคล
-
น.ส.สีน้ำ คล้ายวงศ์ และนายสุวรรณ์ เย็นสกุล
เรื่อง การอ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทย (Sight Reading)
-
น.ส.สาลินี กุลโชครังสรรค์
เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้านของนักเรียนปฐมวัย
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท มี ๓ รางวัล ดังนี้
-
น.ส.ฉัตรา ดีศรีศักดิ์และ น.ส.สุทธาทิพย์ ไชยวุฒิ
เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนราชินี หน่วยราชินีวิถีไทย
-
นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์และน.ส.ศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์
เรื่อง การจัดการและการให้บริการห้องปฏิบัติการ
-
น.ส.พรภาณี อุตตะพันธุ์ และนายนฤบดี ศรีวุฒิ
เรื่อง ขั้นตอนการคัดเลือกผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม รางวัลทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช อูนากูล
ฝ่ายการสอน(แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย กลุ่มกิจกรรม)
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท มี ๓ รางวัล ดังนี้
-
น.ส.ทิพา น้อยพราย และ นางสวรส นิลกำแหง
เรื่อง กิจกรรมวันสุนทรภู่
-
น.ส.สิริลักษณ์ ตาณพันธุ์ และนางนุจิอาภา ขจรบุญ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้ทฤษฎีของบลูม ๑๖ ขั้นตอน
-
น.ส.กาญจนา เฉลิมพล
เรื่อง การใช้สื่อวิดิทัศน์ในการสอนมารยาท โรงเรียนราชินี
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท มี ๓ รางวัล ดังนี้
-
นางสุธาสินี พิมมงละ และนางสาวธนิศา ชำนาญพล
เรื่อง PISA กับการพัฒนาทักษะการคิด
-
น.ส.วิภา สุกรี และนายภานุวัฒน์ ใช้พานิช
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ
-
น.ส.สุพีรา ดาวเรือง และน.ส.พัชนี สหสิทธิวัฒน์
เรื่อง ดี๊ดี e- learning
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท มี ๒ รางวัล ดังนี้
-

น.ส.สายยู ดาทอง
เรื่อง การใช้คลิปวิดิโอ สื่อการเรียนรู้สุขศึกษา

-
น.ส.พวงพยอม พงษ์ทอง
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสสู่มาตรฐานสากล
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883