ครูที่ปฏิบัติงานครบ ๑๕ ปี และได้รับเข็มเสาวภาผ่องศรี ขั้นที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

     
     

นางสาวรถฉณี พวงน้อย นางสาวชลทิชา ชั่งสัจจา นางนันทิยา เทียนวรรณ
   
     
 
 
นางสาวแก้วตา สุขเกษม
นางสาวทิพา น้อยพราย
นางดุษฎี ศรีโชค
     
   
นางสาวกุลศิริ พุ่มดวง นายต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ
     
     


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883