ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนก/ฝ่าย ครูบรรจุ ครูพิเศษ ครูใหม่ยังไม่บรรจุ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาลศึกษา - ๒๐ - - - -

๒๐

ประถมศึกษาตอนต้น ๓๓ - - - ๓๙
ประถมศึกษาตอนปลาย ๓๑ - - - ๓๘
มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๖ - - - - ๓๙
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๑ - - - - ๓๗
รวมฝ่ายการสอน
๒๐ ๑๕๑ - - ๑๗๓
บริหาร - - - - -
วิชาการ - - - - -
ปกครอง - - - - -
ธุรการ - ๑๘ - - - - ๑๘
บริการ ๑๘ - - - ๒๙
การเงินและบัญชี - ๑๐ - - - - ๑๐
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน ๖๕ - - - ๗๖
รวมทั้งสิ้น
๒๙ ๒๑๖ - - ๒๔๙
 
           จำนวนครูที่บรรจุ       ๒๔๕      จำนวนครูทั้งโรงเรียน       ๒๔๙


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883