ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนก/ฝ่าย ครูบรรจุ ครูพิเศษ ครูใหม่ยังไม่บรรจุ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาลศึกษา - ๒๐ - - -

๒๑

ประถมศึกษาตอนต้น ๓๐ - - ๔๐
ประถมศึกษาตอนปลาย ๓๑ - - - ๓๙
มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๔ - - - ๔๑
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๓ - - - ๓๘
รวมฝ่ายการสอน
๑๙ ๑๔๘ - - ๑๑ ๑๗๙
บริหาร - - - - -
วิชาการ - - - -
ปกครอง - - - -
บริหารจัดการ - ๑๖ - - - ๑๗
บริการ ๑๕ - ๒๗
นโยบายและแผนงาน - - -
การเงินและบัญชี - - - - -
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน ๑๐ ๖๑ - ๘๐
รวมทั้งสิ้น
๒๙ ๒๐๙ - ๑๖ ๒๕๙
 
           จำนวนครูที่บรรจุ       ๒๐๙         จำนวนครูทั้งโรงเรียน       ๒๕๙


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883