ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2562

แผนก/ฝ่าย ครูบรรจุ ครูพิเศษ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาลศึกษา - 20 - -

20

ประถมศึกษาตอนต้น 6 31 - - 37
ประถมศึกษาตอนปลาย 4 33 - - 37
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 35 - - 38
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 30 - - 36
รวมฝ่ายการสอน
19 149 - - 168
บริหาร - 2 - - 2
วิชาการ - 10 2 1 13
ปกครอง - 7 - - 7
ธุรการ - 15 - - 15
บริการ 10 20 - - 30
การเงินและบัญชี - 10 - - 10
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน 10 64 2 1 77
รวมทั้งสิ้น
29 213 2 1 245
 
          จำนวนครูทั้งโรงเรียน       245


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883