ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แผนก/ฝ่าย ครูบรรจุ ครูพิเศษ ครูใหม่ยังไม่บรรจุ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
อนุบาลศึกษา - ๒๑ - - - -

๒๑

ประถมศึกษาตอนต้น ๓๑ - - - ๔๐
ประถมศึกษาตอนปลาย ๓๒ - - - ๓๘
มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๓ - - - ๔๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๓ - - - ๓๙
รวมฝ่ายการสอน
๑๙ ๑๕๐ - ๑๗๘
บริหาร - - - - -
วิชาการ - - - - -
ปกครอง - - - - -
ธุรการ - ๑๗ - - - ๑๘
บริการ ๑๕ - - - ๒๔
นโยบายและแผนงาน - - - -
การเงินและบัญชี - - - - ๑๐
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน ๑๐ ๖๓ - ๗๘
รวมทั้งสิ้น
๒๙ ๒๑๓ - ๒๕๖
 
           จำนวนครูที่บรรจุ       ๒๔๒         จำนวนครูทั้งโรงเรียน       ๒๕๖


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883