หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ
ผู้จัดการ 
     
   
 
 
นางเรืองศิริ สิงหเดช
 
ผู้อำนวยการ
     
     
ดร.พัชราณี  ฟักทองพรรณ
นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร
นางวิภวาศิน แพทยานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
     
นางปรียารัตน์  เทพบุตร
นางสาววัชราภรณ์  สนองคุณ
นางสาวประนอม เนี้ยอั๋น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
   


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883