หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ
 
  ผู้จัดการ  
   
 
 
 
นางเรืองศิริ สิงหเดช
 
ผู้อำนวยการ
     
     
ดร.พัชราณี  ฟักทองพรรณ
นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร
นางสาววัชราภรณ์ สนองคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
     
 
นางนราภรณ์ ทองอุทัย
  นางสาวประนอม เนี้ยอั๋น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883