สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่
สิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวนที่มีและใช้ได้
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์
  -คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
441  เครื่อง
  -คอมพิวเตอร์ใช้ให้บริการนักเรียนในห้องสมุด
14   เครื่อง
  -คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / สำนักงาน
121  เครื่อง
  -คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อครู และนักเรียน
576  เครื่อง
   2. เครื่องพิมพ์
32 เครื่อง
   3.
เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ (Projector)
58  เครื่อง
   4. เครื่องฉายภาพทึบแสง
48  เครื่อง
   5.

เครื่องเล่นดีวีดี / ซีดี

10  เครื่อง
   6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
1,722 รายการ
   7. วีดีโอ / ซีดี
835  แผ่น
   8. จานรับดาวเทียม
3  จาน
   9. กล้องวีดีโอ
3  ตัว
   10. สแกนเนอร์
7  เครื่อง
     

หมายเหตุ : สำรวจ 16 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883