กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
บุคลากร
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา
นางสุพรรณนา ทองจำนงค์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ายประถมศึกษา
นางสิชา  ศรีปริวาทิน
หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด   ฝ่ายประถมศึกษา
นางนิตยา  คำชุนห์
ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด
นายวิชาญ  ลิมปชัย
ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด
ฝ่ายมัธยมศึกษา
นางสุพรรณนา  ทองจำนงค์
 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ายมัธยมศีกษา
นางอุบล  ยศนันท์
หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด   ฝ่ายมัธยมศึกษา
นางสาวเขมรักข์  คงตรง
ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883