กาชาดสากล  กาชาดไทย ยุวกาชาดแห่งแรกในประเทศไทย
หน้าหลัก
ความสำคัญ
ความหมาย
หลักการ
วัตถุประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
การจัดกิจกรรม
รายละเอียดสาระกิจกรรม
การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
เนื้อหาของแต่ละชั้น
โครงการจัดกิจกรรม
บุคลากร
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาของแต่ละชั้น

 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
           ศึกษาความเป็นมาของประวัติกาชาด คำปฏิญาณตนของยุวกาชาด การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองในเรื่องการล้างมือ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี มีวินัยในการเข้าแถวตรงตามสัญญาณมือ มีความสามัคคีในหมู่คณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีน้ำใจ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เลือกรับประทานอาหารดีมีคุณค่าครบ 5 หมู่ และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
          ศึกษาประวัติกาชาดไทย สัญลักษณ์กาชาดไทยและเครื่องหมายยุวกาชาด การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณ การเรียนรู้การป้องกันโรคติดต่อ การนั่ง ยืน เดิน อย่างถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การมีสัมพันธภาพที่ดีในหมู่คณะ ฝึกเข้าแถวหน้ากระดานและการใช้สัญญาณมือเรียกแถวหน้ากระดาน มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว รู้จักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          ศึกษาการเข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาด วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด การแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้อง การผูกผ้าพันคอ ฝึกทักษะดูแลผู้ป่วยในบ้าน การมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวครึ่งวงกลม รู้จักสัญญาณมือในการเรียกแถวครึ่งวงกลม มีทักษะการเข้าค่ายยุวกาชาด รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะในการเก็บเชือก และการผู้เงื่อนตะกรุดเบ็ด
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจการกาชาดสากลและกาชาดไทย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ มีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล ให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มีการพบประติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มได้ดี มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
          ศึกษาการปฐมพยาบาลตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ การเสียสละ การอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกการจัดเวลา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การจัดแถว การกระจายแถวในรูปแบบต่างๆ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และทักษะในการผูกเงื่อนและการเก็บเชือก
 

เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติกาชาดไทย และกาชาดสากล มีความชำนาญในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น เป็นลมหน้าขาว ลมหน้าแดง ลมหน้าเขียว บูรณาการเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกระเบียบแถวอย่างถูกต้องตามขั้นตอน สามารถช่วยเหลือและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือครอบครัว การบำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน รณรงค์เผยแพร่สิ่งเสพติดภายในโรงเรียน มีความรู้ในการผูกเงื่อนประมง เงื่อนคนลาก และนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของยุวกาชาดไทย มีความรู้ความเข้าใจในคำปฏิญาณตนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกทักษะการตรวจนับชีพจร การตรวจนับการเต้นของหัวใจ มีความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วย ให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มีการพบประติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกลุ่มได้ดี มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของกาชาดไทย และภารกิจของสภากาชาดไทย ศึกษาการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ การเสียสละ การอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกการจัดเวลา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยให้ศึกษาระเบียบแถว การเดินสวนสนาม การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
 
เนื้อหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          ศึกษาประวัติความเป็นมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติกาชาดสากล ภารกิจของกาชาด หลักกาชาด ศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือเมื่อพบผู้ป่วย สามารถช่วยเหลือและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการช่วยเหลือผู้อื่น และมีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนพิธีการและวัตถุประสงค์ในการอยู่ค่ายพักแรม บำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยศึกษาเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน วิธีแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883