ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวมัทนี  เวชศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรภาณี  อุตตะพันธุ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรถฉณี  พวงน้อย

 

นางรังสินี  นวลพริ้ง

 

นางสาวนิธิดา  งามเอก

 

นางอลิสา  แตงอ่อน

 

นางสาวเพ็ชรรัตน์  รัตนปัญญาชน

 

นางสาวศลิษา  พิมลา

 

นางศิริพร ธิบดี

 
นายนฤบดี  ศรีวุฒิ  
นางวัชรินทร์ บานชื่น  
นางสาวศิรประภา บริบูรณ์  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาวธันย์ชนก  สรรพสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสวรส  นิลกำแหง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววัชราภรณื สนองคุณ

 

นางสาวเพ็ญประกาย ทิพย์ทองใบ

นางสาวอรพินท์  โกสโลดม

 
นางสาวทิพา  น้อยพราย  
นางสาวพรวิมล  ขจรไชยกุล  

นางสาวทิพวรรณ เอกนัส

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883