ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางสาวฉัตรา  ดีศรีศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางปรีชญา ชัยกิตติกรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร

 

นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวุฒิ

 

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาวเพียงใจ  แสงสวัสดิกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอาณิกา  วีระประทีป

 

นางลำดวน  ปางวิสุทธิวงศ์

 

นางสาวญาณิศา ชาวปากน้ำ

 

นางนุจิอาภา ขจรบุญ

 

นางสาวยุพาภรณ์  แจ้งเจนกิจ

 

นางพูนทรัพย์  วิริยะพูลผล

 
โรงเรียนราชินี 444 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883