ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  เหลืองทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสมชัย  หาญณรงค์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวิมลรักษ์  จันทร์หนัก

นางนันทิยา เทียนวรรณ

 

นางปฏิญญานี  อิ่มอ้วน

 

นางทิวาวรรณ  จิตตะภาค

 

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาวอัจฉรา  ปานรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอุทัยรัก  นวลนุกูล

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววิภา  สุกรี

 

นางดวงฤดี  ไชยเขต

 

นางสาวอนุรักษ์  วงศ์แก้ว

นางสาวอุษา สิงสมดี

นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช  
นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์  
นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์  โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883