ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  เหลืองทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนันทิยา เทียนวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวิมลรักษ์  จันทร์หนัก

นางสมชัย  หาญณรงค์

 

นางปฏิญญานี  อิ่มอ้วน

 

นางทิวาวรรณ  จิตตะภาค

 

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอุทัยรัก  นวลนุกูล

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาววิภา  สุกรี

 

นางดวงฤดี  ไชยเขต

 

นางสาวอุษา สิงสมดี

นายภานุวัฒน์ ใช้พานิช  
นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์  
นางสาวศิริวัลย์ ชิณวงษ์  โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883