ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายประถมศึกษา

นายโกวิทย์ จันทรวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวเสาวนีย์ รันระนา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรพงศ์  โปร่งน้ำใจ

นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง

นางสุรีย์พร  จิระสถิตย์พร  
นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์  
นางสาวยุวลักษณ์ หลีเจริญ  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาววรรณา  พิทักษ์ถิร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางศิรินาถ  ใจสบาย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวิภาดา  บางสุวรรณ

นางสาวสายยู  ดาทอง

 
นางสาวพัชราภา  เกิดโภคทรัพย์  
นางสาวบุษกร เฉลิมสินสุวรรณ  


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883