กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสุรีย์พร  จิระสถิตย์พร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายโกวิทย์ จันทรวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุรพงศ์  โปร่งน้ำใจ

นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง

นางสาวเสาวนีย์ รันระนา  
นางสาวรุ้งทอง ศรีวรานนท์  
นางสาวยุวลักษณ์ หลีเจริญ  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาววรรณา  พิทักษ์ถิร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางวิภาดา  บางสุวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางศิรินาถ  ใจสบาย

นางสาวสายยู  ดาทอง

 

นางสาวพัชราภา  เกิดโภคทรัพย์

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883