ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวนิภา  ลาหิรัญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบงกช พลราชม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา  ราษฎร์อาศัย

นางรสิตา  คำพันธ์

นางศศิธร  แสงวิมาน

นางสมเด็จ  กิ่งแก้วห้อย

นางวรพิชชา  ยอดชมพู

นางสาวสายฝน บินไธสง

นางสาววาสนา ปรีชาวณิชย์

 

นางสาวจำรัส สมเกษม

 
นางสาวจิราพร จันทเขต  
นางสาวสุนิสา สิงห์น้อย  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสุธาสินี  พิมมงละ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกัณณ์กาญจน์  พิริยุตะมา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธนิศา  ชำนาญพล

 

นางสาวสิรินทร  พวงสาโรจน์

นางสุทิน  วุฒิโชติวรกิจ

นางสาวสุดารัตน์  จิรสุขศิริ

นางกนกวรรณ  กันกำธรวงศ์  
นางวาณีพร ตันวิไลย  
นางสาวนัฐติยา ลิภา  
นายพงพนา ชูสกุลชาติ  


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883