กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางสาวนันต์ทา เลิศวิไลนริศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสินีนาฎ จันทร์ดี

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนวลจันทร์ คำสาวงศ์

 

นางณัฐพร ปฐมวรชาติ

 
นางสาวอัญชิสา อุสาหะ  
นางสาวอัญชนา สายหล้า  
นางสาวหทัยชนก ฤทธิ์กูลวงศ์  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิติมา อุ่มผาง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ  

นางปัทมา ปรีชา

 

นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์

 
นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง  

นางสาวอุไรพร ปัดเทสา

 

นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883