กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางสาวนันต์ทา เลิศวิไลนริศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐพร ปฐมวรชาติ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวัชรินทร์ บุญช่วย

 

นางสาวนวลจันทร์ คำสาวงศ์

 

นางสาวสินีนาฎ มั่งคั่ง

 
นางสาวอัญชิสา อุสาหะ  
นางสาวประหนึ่งมณี วัฒนกุล  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ  

นางปัทมา ปรีชา

 

นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์

 
นางสาวจิติมา อุ่มผาง  

นางสาวอุไรพร ปัดเทสา

 

นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883