กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางสาวนันต์ทา เลิศวิไลนริศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสินีนาฎ มั่งคั่ง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวัชรินทร์ บุญช่วย

 

นางสาวนวลจันทร์ คำสาวงศ์

 

นางณัฐพร ปฐมวรชาติ

 
นางสาวอัญชิสา อุสาหะ  
นางสาวอัญชนา สายหล้า  
นางสาวหทัยชนก ฤทธิ์กูลวงศ์  

ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิติมา อุ่มผาง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ  

นางปัทมา ปรีชา

 

นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์

 
นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง  

นางสาวอุไรพร ปัดเทสา

 

นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883