งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

 

นางสุพรรณนา  ทองจำนงค์

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุทธาสินี อารีเอื้อ

หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว ฝ่ายประถมศึกษา

นางสุธาทิพย์ รตนเพชรมณี
ครูงานกิจกรรมแนะแนว
นางสิชา ศรีปริวาทิน
หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ฝ่ายประถมศึกษา
นางนิตยา คำชุนห์
ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด
นายวิชาญ ลิมปชัย
ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด
นางสาวกาญจนา  เฉลิมพล
หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว ฝ่ายมัธยมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สร
ครูงานกิจกรรมแนะแนว
นางอุบล ยศนันท์
หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ฝ่ายมัธยมศึกษา
นางเขมรักข์ พันธ์บัว
ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด
นางสาวรุ่งนภา ราษฎร์อาศัย
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา
นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883