ครูงานกิจกรรมชุมนุม
 
ฝ่ายประถมศึกษา  
นางสาวรุ่งนภา   ราษฎร์อาศัย หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา  
นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวุฒิ ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์ ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
นายนฤบดี ศรีวุฒิ ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
นางสาวปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
   
ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางสาวสุรีย์  อินธุโสภณ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางลักษณา กำลังไทย ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
นางสาวสายยู ดาทอง ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓  
นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔
นางศศิพิมพ์ จันทร์ต๊ะวงศ์ ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที ๕  
นางสาวพรวิมล ขจรไชยกุล ครูประสานงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883