ครูงานกิจกรรมชุมนุม
 
ฝ่ายประถมศึกษา  
นางวรพิชชา  ยอดชมพู หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา  
นางศิริพร ธิบดี ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางปฏิญญานี อิ่มอ้วน ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางสาวณัฐกานต์ เรือนคำ ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางสาวสุทธาสินี อารีเอื้อ ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์ ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
   
ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางจิติมา อุ่มผาง หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษา  
นางลักษณา กำลังไทย ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางสาวสายยู ดาทอง ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นายสัญชัย กลิ่นถือศีล ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางรินรดา วิไลเบญจวรรณ ครูงานกิจกรรมชุมนุม
นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สร ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ ครูงานกิจกรรมชุมนุม
นางสาวสุพีรา ดาวเรือง ครูงานกิจกรรมชุมนุม  
นางสาวพวงพยอม พงษืทอง ครูงานกิจกรรมชุมนุม  

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883