การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อชุมนุม ภาษาไทย ชื่อชุมนุม ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ครูที่ปรึกษา
คณิตศาสตร์ 4
Mathematic 4 Club

ครูธนิศา ชำนาญพล

สังคมแห่งการเรียนรู้ 4
Social Learning 4 Club
ครูสิริลักษณ์ แก้วพิจิตร
การพัฒนาทักษะด้วยบูรณาการ 4
STEM 4 Club
ครูศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์
หุ่นยนต์ 4
Robotic 4 Club
ครูอภิชาติ  อินทนิน
ภาษาฝรั่งเศษ 4
Le Club de francais 4
Mr.Dominique Jacquier
ภาษาญี่ปุ่น 4
Japanese 4 Club
ครูพวงพยอม พงษ์ทอง
ภาษาอังกฤษ 4
English 4 Club
ครูวรรณี สิริจิตตานนท์
สุขภาพ พาเพลิน
Enjoy Healthy Club
ครูบุษกร  เฉลิมสินสุวรรณี
ละครเวที 4
The Theater 4 Club
ครูนันธิดา   สวนเอก
๑๐
ศิลปะเพื่อชีวิต 1
Art for Life 1 Club
ครูบุรินทร์ พิมมงละ
๑๑
ดุริยางค์
Rajini Marching Melodian Band Club
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
ครูวิชาญ ลิมปชัย
๑๒
อาสายุวกาชาด
Red Cross Youth Volunteers Club

ครูนิตยา คำชุนห์

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อชุมนุม ภาษาไทย ชื่อชุมนุม ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ครูที่ปรึกษา
สร้างสรรค์งานเขียน
Creative Writing Club
ครูสวรส นิลกำแหง
คณิตศาสตร์
Mathematic 5

ครูสุทิน วุฒิโชติวรกิจ

วิทยาศาสตร์
Science Club
ครูภานุวัฒน์ ใช้พานิช
หุ่นยนต์ 5
Robotic 5 Club
ครูอภิชาติ อินทนิน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
Multimedia Computer Club
ครูพันธวี บุญยอม
ภาษาฝรั่งเศส 5
Le Club de Francais5
Mr.Dominique Jacquier
ภาษาญี่ปุ่น 5
Japanese 5 Club
ครูพวงพยอม พงษ์ทอง
ภาษาอังกฤษ 5
English 5 Club
ครูวรรณี สิริจิตตานนท์
ชีวิตดี มีสุข
Healthy Lifestyle
ครูพัชราภา เกิดโภคทรัพย์
๑๐
หัตถเวช 2
Thai Traditional Massage 2 Club
ครูวิภาดา บางสุวรรณ
๑๑
ละครเวที 5
The Theater 5 Club
ครูนันธิดา สวนเอก
๑๒
ศิลปะเพื่อชีวิต 2
Art for life 2 Club
ครูชลนิศา ชุติมาสนทิศ
๑๓
Staff ดุริยางค์
Marching Band Club
ครูณรงศักดิ์ โพธิ์มะณี
ครูวิชาญ ลิมปชัย
๑๔
ดนตรีตะวันตก 5
Western Music 5 Club
ครูต่อศักดิ์  จันทร์ต๊ะ
๑๕
อาสายุวกาชาด
Red Cross Youth Volunteers Club
ครูเขมรักข์ พันธ์บัว
๑๖
อาชีพอิสระ 5
Freelance 5 Club
ครูอุไรวรรณ จันทร์สร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อชุมนุม ภาษาไทย ชื่อชุมนุม ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ครูที่ปรึกษา
ติวไทยให้เต็มร้อย
Thai Tutor Club
ครูพรวิมล  ขจรไชยกุล
คณิตศาสตร์ 6
Mathematic 6 Club
ครูธาสินี พิมมงละ
วิทยาศาสตร์
Science Club
ครูอุทัยรัก นวลนุกูล
สังคมศึกษา
Social Studies Club
ครยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ
สื่อประสมแนวใหม่
Innovation Multimedia Club
ครูพัชนี สหสิทธิวัฒน์
ภาษาต่างประเทศ
Foreign Language Club
ครูณัฐวดี มะสะพันธู์
เสริมความรู้ด้านสุขภาพ
Science Health Education Club
ครูวรรณา พิทักษ์ถิร
ศิลปะสร้างสรรค์
Creativity in Contemporary Art Club
ครูมนตรี ทองผักแว่น
อาสายุวกาชาด
Red Cross Youth Vlounteers Club
ครูอุบล ยศนันท์
ครูสิชา ศรีปริวาทิน
๑๐
แนะแนว
Guidance Club
ครูกาญจนา เฉลิมพล
๑๑ เรารักห้องสมุด 4 Club library 4 ครูจุฬาลักษณ์ กันธิยะ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883