การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ ๔

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
คณิตศาสตร์ ๔
ครูธนิศา  ชำนาญพล
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๔
ครูสิริลักษณ์  แก้วพิจิตร
การพัฒนาทักษะด้วยบูรณาการ ๔
ครูศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์
หุ่นยนต์ ๔
ครูอภิชาติ  อินทนิน
ภาษาฝรั่งเศส ๔
Mr.Dominique  Jacquier
ภาษาญี่ปุ่น ๔
ครูพวงพยอม  พงษ์ทอง
ภาษาอังกฤษ ๔
ครูวรรณี  สิริจิตตานนท์
สุขภาพ พาเพลิน
ครูบุษกร  เฉลิมสินสุวรรณ
ละครเวที ๔
ครูนันธิดา  สวนเอก
๑๐
ศิลปะเพื่อชีวิต ๑
ครูบุรินทร์  พิมมงละ
๑๑
ดุริยางค์
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
ครูวิชาญ  ลิมปชัย
๑๒
อาสายุวกาชาด
ครูนิตยา  คำชุนห์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
สร้างสรรค์งานเขียน
ครูสวรส  นิลกำแหง
คณิตศาสตร์
ครูสุทิน  วุฒิโชติวรกิจ
วิทยาศาสตร์
ครูภานุวัฒน์  ใช้พานิช
หุ่นยนต์ ๕
ครูอภิชาติ  อินทนิน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ครูพันธวี  บุญยอม
ภาษาฝรั่งเศส ๕
Mr.Dominique  Jacquier
ภาษาญี่ปุ่น ๕
ครูพวงพยอม  พงษ์ทอง
ภาษาอังกฤษ ๕
ครูวรรณี  สิริจิตตานนท์
ชีวิตดี มีสุข
ครูพัชราภา  เกิดโภคทรัพย์
๑๐
หัตถเวช ๒
ครูวิภาดา  บางสุวรรณ
๑๑
ละครเวที ๕
ครูนันธิดา  สวนเอก
๑๒
ศิลปะเพื่อชีวิต ๒
ครูชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
๑๓
Staff ดุริยางค์
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
ครูวิชาญ  ลิมปชัย
๑๔
ดนตรีตะวันตก ๕
ครูต่อศักดิ์  จันทร์ต๊ะ
๑๕
อาสายุวกาชาด
ครูเขมรักข์  พันธ์บัว
๑๖
อาชีพอิสระ ๕
ครูอุไรวรรณ  จันทร์สร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
ติวไทยให้เต็มร้อย
ครูพรวิมล  ขจรไชยกุล
คณิตศาสตร์ 6
ครูสุธาสินี  พิมมงละ์
วิทยาศาสตร์
ครูอุทัยรัก  นวลนุกูล
สังคมศึกษา
ครูยุพาภรณ์  แจ้งเจนกิจ
สร้างสื่อประสมแนวใหม่
ครูพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
ภาษาต่างประเทศ
ครูณัฐวดี  มะสะพันธุ์
เสริมความรู้ด้านสุขภาพ
ครูวรรณา  พิทักษ์ถิร
ศิลปะสร้างสรรค์
ครูมนตรี  ทองผักแว่น
อาสายุวกาชาด
ครูอุบล  ยศนันท์
ครูสิชา  ศรีปริวาทิน
๑๐
แนะแนว
ครูกาญจนา  เฉลิมพล
๑๑
เรารักห้องสมุด 4
ครูจุฬาลักษณ์  กันธิยะ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883