การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
การพัฒนาทักษะด้วยการบูรณาการ ๔

ครูศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์

2
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๔
ครูยุพาภรณ์  แจ้งเจนกิจ
3
หุ่นยนต์ ๔
ครูอภิชาติ  อินทนิน
4
ภาษาฝรั่งเศส ๔
Mr.Dominique Jacquier
5
ภาษาญี่ปุ่น ๔
ครูพวงพยอม  พงษ์ทอง์
6
ภาษาจีน ๔
ครูวรรณี สิริจิตตานนท์
7
หัตถเวช
ครูวิภาดา บางสุวรรณ
8
นันทนาการอย่างสร้างสรรค์
ครูบุษกร  เฉลิมสินสุวรรณี
9
ละครเวที ๔
ครูนันธิดา   สวนเอก
10
ศิลปะเพื่อชีวิต ๑
ครูชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
11
ดุริยางค์ ๑๑๕
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
12
อาสายุวกาชาด

ครูอุบล  ยศนันท์

13
เรารักห้องสมุด ๓
ครูจุฬาลักษณ์  กันธิยะ
14
ออกแบบงานสามมิติ ๔
ครูศุภศิริ ไชยณรงค์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
คณิตศาสตร์ ๕
ครูนัฐติยา  ลิภา
2
วิทยาศาสตร์

ครูอนุรักษ์  กิจเกตุก้อง

3
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๕
ครูสิริลักษณ์  ตาณพันธุ์
4
ออกแบบงานสามมิติ ๕
ครูศุภศิริ ไชยณรงค์
5
สร้างสรรค์ไอที ๕
ครูสุพีรา  ดาวเรือง์์
6
หุ่นยนต์ ๕
ครูอภิชาติ  อินทนิน
7
การพัฒนาทักษะด้วยการบูรณาการ ๕
ครูศศิพิมพ์  จันต๊ะวงศ์
8
ภาษาฝรั่งเศส ๕
Mr.Dominique Jacquier
9
ภาษาญี่ปุ่น ๕
ครูพวงพยอม  พงษ์ทอง
10
ภาษาอังกฤษ
ครูณัฐวดี  มะสะพันธุ์
11
ชีวิตดี มีสุข
ครูพัชราภา  เกิดโภคทรัพย์
12
ละครเวที ๕
ครูนันธิดา   สวนเอก
13
ศิลปะเพื่อชีวิต ๒
ครูบุรินทร์  พิมมงละ
14
ดนตรีตะวันตก ๕
ครูต่อศักดิ์  จันทร์ต๊ะ
15
Staff ดุริยางค์
ครูสุรินทร์ บุญมาเลิศ
16
อาชีพอิสระ ๕
ครูอุไรวรรณ  จันทร์สร
17
ภาษาจีน ๕
ครูวรรณี สิริจิตตานนท์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ติวไทยให้เต็มร้อย
ครูพรวิมล  ขจรไชยกุล
2
คณิตศาสตร์ 6
ครูสมจิตต์ เหมสุทธิ์
3
วิทยาศาสตร์
ครูอุทัยรัก  นวลนุกูล
4
สังคมศึกษา
ครูเพียงใจ  แสงสวัสดิกุล
5
สร้างสื่อประสมแนวใหม่
ครูพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
6
เสริมความรู้ด้านสุขภาพ
ครูวรรณา พิทักษ์ถิร
7
ศิลปะสร้างสรรค์
ครูมนตรี ทองผักแว่น
8
อาสายุวกาชาด
ครูนิตยา คำชุนห์
ครูเขมรักษ์ คงตรง
9
แนะแนว
ครูกาญจนา เฉลิมพล
10
ถ่ายภาพ๖
ครูแสงวัลย์ ศรีโสภณ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883