การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ ๓

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
มังงะคิงดอม
ครูทิพา  น้อยพราย
คณิตศาสตร์ ๑
ครูวาณีพร  ตันวิไลย
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๑
ครูลำดวน  ปางวิสุทธิวงศ์
โปรแกรมหรรษา
ครูศศิพิมพ์   จันต๊ะวงศ์
ภาษาอังกฤษ ๑
ครูอุไรพร  ปัดเทสา
สุขภาพดี มีสุข
ครูบุษกร  เฉลิมสินสุวรรณ
เพลงพาเพลิน
ครูฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
ลีลานาฏลักษณ์ ๑
ครูแก้วตา  สุขเกษม
จิตรกรรม ๑
ครูบุรินทร์  พิมมงละ
๑๐
เครื่องสายไทย
ครูวีรศิลป์  ห่วงประเสริฐ
๑๑
วงโยธวาทิต
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
๑๒
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูนิตยา  คำชุนห์
๑๓
เรารักห้องสมุด ๑
ครูลักษณา   ชัยเพียร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
รักษ์ภาษา
ครูทิพวรรณ  เอกนัส
คณิตศาสตร์ ๒
ครูสุทิน  วุฒิโชติวรกิจ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๒
ครูญานิศา  ชาวปากน้ำ
การพัฒนาทักษะด้วยบูรณาการ ๒
ครูพัชนี   สหสิทธิวัฒน์
การพิมพ์สามมิติ ๒
ครูพันธวี  บุญยอม
หุ่นยนต์ ๒
ครูอภิชาติ  อินทนิน
นานาภาษาอังกฤษ
ครูณิศากร  ปุตระเศรณี
วัยใสใส่ใจสุขภาพ
ครูสายยู  ดาทอง
เพลงพาเพลิน
ครูฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
๑๐
ลีลานาฏลักษณ์ ๒
ครูจุฑาพร  ประถมบูรณ์
๑๑
จิตรกรรม ๒
ครูศิลปากร  หอมสมบัติ
๑๒
ดนตรีไทย
ครูสุรินทร์  บุญมาเลิศ
๑๓
วงโยธวาทิต
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
๑๔
ดนตรีตะวันตก ๒
ครูต่อศักดิ์  จันทร์ต๊ะ
๑๕
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูเขมรักข์  พันธ์บัว 
ครูสิชา  ศรีปริวาทิน
๑๖
เรารักห้องสมุด ๒
ครูรินรดา  วิไลเบญจวรรณ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
ภาษาพาสนุก
ครูอรพินท์  โกสโลดม
คณิตศาสตร์ ๓
ครูพงพนา  ชูสกุลชาติ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๓
ครูนุจิอาภา  ขจรบุญ
การพัฒนาทักษะด้วยบูรณาการ ๓
ครูพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
การพิมพ์สามมิติ ๓
ครูพันธวี  บุญยอม
หุ่นยนต์ ๓
ครูอภิชาติ  อินทนิน
สร้างสรรค์ไอที ๓
ครูสุพีรา  ดาวเรือง
ภาษาอังกฤษ ๓
ครูปัทมา  ปรีชา
ภาษาฝรั่งเศส
Mr.Dominique  Jacquier
๑๐
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ครูวิภาดา  บางสุวรรณ
๑๑
เพลงพาเพลิน
ครูฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
๑๒
ลีลานาฏลักษณ์ ๓
ครูนันธิดา  สวนเอก
๑๓
จิตรกรรม ๓
ครูชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
๑๔
เครื่องสาย ๓
ครูปริญญา  ทัศนมาศ
๑๕
วงโยธวาทิต
ครูณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มะณี
๑๖
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ครูธิดารัตน์   จะระ
๑๗
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูอุบล  ยศนันท์
ครูวิชาญ  ลิมปชัย
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883