การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
คณิตศาสตร์ ๑
ครูวาณีพร  ตันวิไลย์
2
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
ครูศิริวัลย์  ชิณวงษ์
3
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๑
ครูญานิศา  ชาวปากน้ำ
4
โปรแกรมหรรษา
ครูศศิพิมพ์   จันต๊ะวงศ์
5
ภาษาอังกฤษ ๑
ครูอุไรพร  ปัดเทสา
6
เพลงพาเพลิน
ครูฉันทนา  โปร่งน้ำใจ
7
กีฬาและสุขภาพ
ครูศิรินาถ ใจสบาย
8
ดนตรีไทย
ครูสุรนาตร์ จะระ
9
ลีลานาฏลักษณ์ ๑
ครูแก้วตา  สุขเกษม
10
จิตรกรรม ๑
ครูศิลปากร  หอมสมบัติ
11
ดนตรีตะวันตก ๑
ครูชยพัทธ์  เบญจาพิสุทธิ์
12
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูนิตยา  คำชุนห์
13
เรารักห้องสมุด ๑
ครูลักษณา   ชัยเพียร
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
รักษ์ภาษา
ครูทิพวรรณ  เอกนัส
2
การพัฒนาทักษะด้วยการบูรณาการ

ครูพัชนี  สหสิทธิวัฒน์

3
คณิตศาสตร์ ๒

ครูสุทิน  วุฒิโชติวรกิจ

4
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๒
ครูปรีชญา  ชัยกิตติกรณ์
5
อาหารและงานประดิษฐ์
ครูไปรยา  ชัยวัง
6
ภาษาอังกฤษการละคร ๒
ครูปัทมา  ปรีชา
7
วัยใสใส่ใจสุขภาพ
ครูสายยู ดาทอง
8
เพลงพาเพลิน
ครูฉันทนา โปร่งน้ำใจ
9
เครื่องสาย ๒
ครูปริญญา  ทัศนมาศ
10
ลีลานาฏลักษณ์ ๒
ครูจุฑาพร  ศราภัยวานิช
11
ยุวกาชาดสร้างสรรค์
ครูเขมรักข์  พันธ์บัวี
12
เรารักห้องสมุด ๒
ครูรินรดา  วิไลเบญจวรรณ
13
ถ่ายภาพ ๒
ครูจีรนันท์  ทองปาน
14
จิตรกรรม ๒
ครูชลนิศา  ชุติมาสนทิศ
15
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
ครูชยพัทธ์  เบญจาพิสุทธ์
16
ดนตรีตะวันตก ๒
ครูวิภา สุกรี
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา
1
ภาษาพาสนุก
ครูอรพินท์  โกสโลดม
2
คณิตศาสตร์ ๓
ครูสิรินทร  พวงสาโรจน์
3
วิทยาศาตร์รุ่นใหม่
ครูดวงฤดี ไชยเขต
4
สังคมแห่งการเรียนรู้ ๓
ครูนุจิอาภา ขจรบุญ
5
สร้างสรรค์ไอที ๓
ครูสุพีรา ดาวเรือง
6
ภาษาอังกฤษการละคร ๓
ครูสุรีย์ อินธุโสภณ
7
ภาษาฝรั่งเศส
Mr.Domminique Jacquier
8
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ครูวิภาดา บางสุวรรณ
9
เพลงพาเพลิน
ครูฉันทนา   โปร่งน้ำใจ
10
เครื่องสาย ๓
ครูชลนิศา ชุติมาสนทิศ
11
ลีลานาฏลักษณ์ ๓
ครูศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
12
จิตรกรรม ๓
ครูบุรินทร์  พิมมงละ
13
ยุวกาชาดสร้างสรรค์

ครูอุบล  ยศนันท์

14
ถ่ายภาพ ๓
ครูเกษร  พร้อมมูล
15
ดนตรีตะวันตก ๓
ครูชยพัทธ์  เบญจาพิสุทธิ์
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883