หน้าที่รับผิดชอบ


๑. การบริหารงานกิจกรรมชุมนุม
      ๑.๑ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมชุมนุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
      ๑.๒ จัดทำแผนโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
      ๒.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามแบบสำรวจความต้องการ
               และเสนอเพื่อขออนุมัติ
      ๒.๒ จัดการแสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมชุมนุม
      ๒.๓ จัดประกวดและร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
      ๒.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
      ๒.๕ เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน
๓. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมแก่ครูทุกคน
      ๓.๑ ให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียนเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      ๓.๒ ประสานงานและอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมชุมนุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
      ๓.๓ ดูแลและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมชุมนุมให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
               วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน

 
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883