สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
 
     
 
   สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว
    สาระที่ ๒ การอาชีพ
    สาระที่ ๓ การออกแบบและเทคโนโลยี
    สาระที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาระที่ ๕ เทคโนโลยีเพื่อการทำและอาชีพ     
 
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว
       เป็นสาระที่เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
       งานบ้าน เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ โดยเน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการทำงาน ทักษะ กระบวนการทำงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน มีความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบ ประหยัด อดออม อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
       งานเกษตร เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝังความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
       งานช่าง เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานตามกระบวนการของงานช่างซึ่งประกอบด้วยการบำรุงรักษา การติดตั้ง / ประกอบ การซ่อมและการผลิตเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
       งานประดิษฐ์ เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เน้นความคิด สร้างสรรค์ โดยเน้นความประณีตสวยงามตามกระบวนการงานประดิษฐ์และเทคโนโลยีและเน้นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล
       งานธุรกิจ เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว การเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด สาระที่ ๒ การอาชีพ
       เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับหลักการ คุณค่า ประโยชน์ของการประกอบอาชีพสุจริต ตลอดจนการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สาระที่ ๓ การออกแบบและเทคโนโลยี
       เป็นสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้ในกระบวนการเทคโนโลยี สร้างและใช้สิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต สาระที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ         เป็นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อสื่อสาร การค้นหาความรู้ การสืบค้น การใช้ข้อมูลและสารสนเทศการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สาระที่ ๕ เทคโนโลยีเพื่อการทำและอาชีพ
       เป็นสาระที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว และการอาชีพ

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1

1. เข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการ และขั้นตอนในกรทำงานและสามารถทำงานตามขั้นตอน
2. ใช้ เก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานตามคำแนะนำ
3. มีความคิดที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
4. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
5. ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างประหยัด

มาตรฐาน ง 1.2
1. สามารถวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานตามแผน
2. สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
3. สามารถสำรวจแหล่งความรู้เกี่ยวกับการทำงาน
4. สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5. เต็มใจทำงานจนสำเร็จเห็นประโยชน์ของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด

สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1

1. เข้าใจความจำเป็นและเห็นประโยชน์ของการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
2. ออกแบบ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
3. เปรียบเทียบ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ในด้านประโยชน์ ความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4.1

1. รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
2. เห็นประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
3. รู้จักชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1

1. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1

1. เข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน การจัดการและสามารถทำงานตามขั้นตอน
2. เลือก ใช้ เก็บ บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
3. มีความคิดริเริ่มในการทำงาน
4. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม อดทน
5. ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

มาตรฐาน ง 1.2
1. สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผนและประเมินการดำเนินงาน
2. สามารถทำงานในฐานะผู้นำ / สมาชิกกลุ่มและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม
3. สามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5. มีความตั้งใจเอาใจใส่และทำงานจนสำเร็จ พอใจและยอมรับการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด

สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1

1. เข้าใจหลักการและมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอาชีพสุจริตให้มีคุณภาพ
2. เห็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพสุจริต

สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1

1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการออกแบบ และการใช้เทคโนโลยี
2. เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี
3. เลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ออกแบบ และสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล และนำเสนอแนวคิด
5. เปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีที่ใช้ในท้องถิ่น ทั้งด้าน คุณภาพ ความเหมาะสม การเป็นที่ยอมรับ ความคุ้มค่าต่อการใช้งาน และเลือกใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
6. มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 4.1

1. เห็นความสำคัญของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูลที่สนใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
3. จัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
4. รู้จักชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
6. เข้าใจขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์
7. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูล
8. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
9. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1

1. วางแผน เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1

1.1.1 เข้าใจความหมายความสำคัญ ประโยชน์หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงานการจัดการ สามารถทำงานและประเมินการทำงาน
1.1.2 เลือกใช้ซ่อมแซมดัดแปลง เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
1.1.3 สามารถปรับแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน
1.1.4 ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มุ่งมั่น อดทน
1.1.5 ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาทำงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

มาตรฐาน ง 1.2
1.2.1 สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินปรับปรุงกรดำเนินงาน
1.2.2 สามารถทำงานในฐานะผู้นำ/สมาชิกกลุ่มและวิธีการที่หลากหลายในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่ม
1.2.3 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งความรู้ต่างๆ
1.2.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ เลือกแนวทางที่เหมาะสม และแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก
1.2.5 มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จเห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ สะอาด ปลอดภัย

สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1

2.1.1 มีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจ และทำงานอย่างมีคุณภาพ
2.1.2 เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
2.1.3 รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชัพสุจริต

สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1

3.1.1 เข้าใจความหมายความสำคัญ ประโยชน์และระดับของเทคโนโลยี
3.1.2 เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการเพื่อการแก้ปัญหาหรือสนองความ ต้องการในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
3.1.3 ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขประเมินผล และเสนอแนวคิด กระบวนการและผลงานอย่างคุ้มค่าถูกวิธีและปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น
3.1.4 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในประเทศด้านคุณภาพ รูปแบบ วัสดุความสะดวกในการใช้ความคุ้มค่า ตัดสินใจเลือก และใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตสังคมและ สิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์
3.1.5 มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ การเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค ท้องถิ่น ทั้งด้านคุณภาพ ความเหมาะสม การเป็นที่ยอมรับ ความคุ้มค่าต่อการใช้งาน และเลือกใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
3.1.6 มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1

4.1.1 เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและระบบของคอมพิวเตอร์
4.1.2 เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.1.3 มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.4 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
4.1.5 เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.6 เข้าใจหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.7 ค้นหาข้อมูลความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.1.8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
4.1.9 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1

5.1.1 วางแผนเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1

1.1.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน การจัดการสามารถทำงานประเมินปรับปรุงและพัฒนางาน
1.1.2 เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
1.1.3 สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน
1.1.4 ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มุ่งมั่น
1.1.5 ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาทำงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

มาตรฐาน ง 1.2
1.2.1. สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการดำเนินการ ดำเนินงานปฏิบัติงานตามแผน ประเมินปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน
1.2.2 สามารถทำงานในฐานะผู้นำ / สมาชิกกลุ่มและใช้วิธีการต่างๆ ในการสร้างสัมพันธภาพและ ความเข้มแข็งของกลุ่ม
1.2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกสรรและประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่ง ความรู้ต่างๆ
1.2.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.2.5 มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข และมีกิจนิสัย ในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ สะอาด ปลอดภัย

สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1

2.1.1 มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี และประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตที่สนใจ และถนัด
2.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์งานอาชีพที่สุจริต และการประกอบอาชีพ
2.1.3 นำเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพของตน

สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1

3.1.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ระดับและสาขาของเทคโนโลยี
3.1.2 เข้าใจกระบวนการของเทคโนโลยีในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
3.1.3 ออกแบบและสร้างวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ประเมินผล นำเสนอแนวคิดกระบวนการและผลงานอย่างคุ้มค่าถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น
3.1.4 วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยี ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ เลือกและใช้โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคม
3.1.5 นำเสนอแนวทางการออกแบบและเทคโนโลยีมาใช้ในงานอาชีพ
3.1.6 มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ การเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1

4.1.1 เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.2 เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
4.1.3 เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.1.4 เข้าใจข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.1.5 จัดเก็บและบำรุงรักษาสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.1.6 เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.1.7 เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
4.1.9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และหาความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.10 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมูลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
4.1.11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
4.1.12 ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1

5.1.1 วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883