ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา

 

นางปัญยพรณ์  ชัยนิลพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวศุภศิริ  ไชยณรงค์

รักษาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวชลทิชา  ชั่งสัจจา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์  

นางสาววาสนา  มาฆะคำ

 

นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง

 

นางสาวเพ็ญศรี ช่วยเกิด  

นางสาวสุพัตรา ราศรี


ฝ่ายมัธยมศึกษา

 

นางสาวพันธวี  บุญยอม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุดาพร  สมพงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุพีรา ดาวเรือง

 

นางสาวดุษฎี ศรีโชค

 
นายอภิชาติ อินทนิน  

นางสาวศศิพิมพ์ หมื่นคำสี
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883