กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนรู้ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสากล ซึ่งมีการคิดริเริ่มโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษา นำมาประยุกต์ให้เข้ากับงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ให้เกิดความสอดคล้องและสมดุลในการเรียน พร้อมทั่งส่งเสริมความเชื่อมั่นในการกล้าแสดงออก มีความรักในด้านสุนทรียศาสตร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ รวมถึงร่างกายซึ่งทำให้เห็นคุณค่าของศิลปะ และสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในแง่ของมุมมอง ความคิด สังคม เศรษฐกิจ และความเชื่อ ที่นำมาผสมผสานและถ่ายทอดออกมาใรรูปแบบของงานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งยังให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ต้องดำรงสืบต่อไป และยังได้ส่งเสริมความเป็นสากลสอดแทรกกับความเป็นไทยให้กลมกลืนโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883