สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย
 
     
 
   สาระที่ 1  ทัศนศิลป์
   สาระที่ 2  ดนตรี
   สาระที่ 3  นาฏศิลป์     
 

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
      
เป็นสาระที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

สาระที่ 2 ดนตรี

       เป็นสาระที่เน้นความเข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

สาระที่ 3 นาฏศิลป์
      เป็นสาระที่เน้นความเข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

1.1.1 สื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
1.1.2 สังเกต รับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ใช้ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามความสนใจ
1.1.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทัศนศิลป์อย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
1.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม
1.1.5 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น
1.1.6 นำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวัน


มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสากล
1.2.1 รู้ความเป็นมาของสิ่งที่อยู่รอบตัว ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์
1.2.2 สนใจงานทัศนศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทาง ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.1.1 เข้าใจว่าเสียงกำเนิดได้ด้วยวิธีการต่างๆ
2.1.2 ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยใช้องค์ประกอบของดนตรีให้ได้ผลตามที่ต้องการ
2.1.3 ใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.1.4 แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะของเสียง
2.1.5 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เสียงขับร้อง เสียงเครื่องดนตรีของตนเองและผู้อื่น
2.1.6 สร้างสรรค์ทางดนตรีและนำความรู้ทางดนตรีมาใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆและชีวิตประจำวัน


มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
2.2.1 รู้ว่าดนตรีมาจากยุคสมัยและสถานที่ต่างกัน
2.2.2 สนใจ และเห็นคุณค่าของดนตรีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1.1 แสดงออกอย่างอิสระ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ ด้วยการใช้กระบวนการทางละครสร้างสรรค์
3.1.2 แสดงการเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีรูปแบบนาฏศิลป์เบื้องต้น
3.1.3 แสดงออกทางนาฏศิลป์จากประสบการณ์อย่างอิสระ
3.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกทางละครสร้างสรรค์ ของผู้อื่นได้อย่างจริงใจและมีเจตนคติเชิงบวก
3.1.5 แสดงความรู้สึกชื่นชอบกับการแสดงออกทางนาฏศิลป์
3.1.6 นำความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์การฝึกฝนด้านละครสร้างสรรค์ และนาฏศิลป์มาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
3.2.1 นำประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์มาทำความเข้าใจกับประสบการณ์ของตนเอง และครอบครัว
3.2.2 สนใจนาฏศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.1.1 สื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึกประทับใจด้วยวิธีการต่างๆ อย่างมั่นใจ
1.1.2 สำรวจ ทดลอง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ทัศนธาตุเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ตามความสนใจ
1.1.3 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทัศนศิลป์ ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
1.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามด้วยวิธีการต่างๆ ตามความสนใจ
1.1.5 แสดงความคิดเห็น อธิบายความหมายของงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุและความงามของศิลปะ
1.1.6 นำความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
1.2.1 รู้ความเป็นมาและความสำคัญของศิลปะในท้องถิ่นและศิลปะไทย
1.2.2 พึงพอใจและยอมรับในภูมิปัญญาของการสร้างงานทัศนศิลป์ สืบทอดการทำงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทาง ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสนะ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.1.1 เข้าใจเสียงที่บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้งการบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงเป็นวง ระบุได้ว่าพื้นฐานทางดนตรีสามารถใช้ในการสื่อความรู้สึก
2.1.2 ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยใช้ประสบการณ์ จินตนาการ จากการสังเกตองค์ประกอบดนตรี และเทคนิคเบื้องต้นให้ได้ผลตามความต้องการ
2.1.3 ใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความสนใจ
2.1.5 แสดงความคิดเห็นเรื่ององค์ประกอบดนตรีตามหลักการทางดนตรี
2.1.6 สร้างสรรค์ทางดนตรีใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆและชีวิตประจำวันได้

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
2.2.1 รู้ว่าดนตรีสะท้อนให้เห็นถึงแหล่งที่มา
2.2.2 พึงพอใจและยอมรับในภูมิปัญญาของการสร้างงานดนตรี การสืบทอดงานดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1.1 ทดลองใช้เทคนิคการแสดงออก ฝึกการแสดงออกอย่างอิสระ ตามจินตนาการหรือเรื่องแต่ง หรือประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบของการแสดงสด หุ่นเงา หุ่นสร้างสรรค์ หรือหน้ากาก
3.1.2 เข้าใจพื้นบานการรำเต้นเบื้องต้น และแสดงออกตามลักษณะและแบบแผนของนาฏศิลป์
3.1.3 แสดงออกทางนาฏศิลป์จากประสบการณ์การฝึกฝนและการสังเกต
3.1.4 แสดงออกถึงความรูสึก และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกทางละครสร้างสรรค์ของผู้อื่นได้อย่างจริงใจ และมีเจตนคติเชิงบวก
3.1.5 วิเคราะห์รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ
3.1.6 เชื่อมโยงความเข้าใจที่เกี่ยวกับละครสร้างสรรค์ และนาฏศิลป์กับกลุ่มสระการเรียนรู้
อื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
3.2.1 นำประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์ มาทำความเข้าใจกับบทบาทของมนุษย์ในครอบครัว
3.2.2 พึงพอใจและยอมรับในภูมิปัญญาของการสร้างผลงานการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.1.1 รู้วิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้
1.1.2 คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ
1.1.3 ใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
1.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์ จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ
1.1.5 แสดงความคิดเห็น อธิบายความหมายจำแนกความแตกต่างของงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับทัศนธาตุ และความงามของศิลปะ
1.1.6 นำความรู้ทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัด และสนใจไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
1.2.1 เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
1.2.2 ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมในการสร้างงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสนะ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.1.1 เข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีชนิดต่างๆที่ใช้ในการผสมวง และทำให้เกิดวงดนตรีประเภทต่างๆ ระบุได้ว่า ดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล
2.1.2 ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยเลือกใช้องค์ประกอบ และเทคนิคทางดนตรีให้ได้ผลตามความต้องการ
2.1.3 มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี
2.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของดนตรี จากหลักการพื้นฐาน ประสบการณ์และความสนใจ
2.1.5 แสดงความคิดเห็นและจำแนกความแตกต่างเรื่ององค์ประกอบของดนตรี ความไพเราะของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบตามหลักการดนตรี
2.1.6 เข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
2.2.1 เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อดนตรี
2.2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทาง นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1.1 ใช้จินตนาการในการแสดงออกสื่อเรื่องราว ทางความคิดและความรู้สึกที่อยู่ในละครโดยผ่านทักษะระดับพื้นฐานด้านการละคร
3.1.2 แสดงออกทางนาฏศิลป์รูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานความงาม
3.1.3 เลือกและประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดง
3.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะการละครรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการแสดงและสุนทรียภาพ
3.1.5 วิจารณ์คุณค่าทางนาฏศิลป์ในเรื่องสื่อความคิด และความงามของการแสดงนั้นๆ
3.1.6 เข้าใจในคุณค่าของการเขียนบทละคร สามารถเชื่อมโยงความหมายของละครกับชีวิต นำแนวคิดและหลักทางนาฏศิลป์และการละครมาใช้ในการเรียนกับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
3.2.1 สำรวจและทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละคร ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมได้
3.2.2 ซาบซึ้งวัฒนธรรมไทย เข้าใจคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.1.1 รู้วิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้
1.1.2 คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ
1.1.3 ใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
1.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์ จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ
1.1.5 แสดงความคิดเห็น อธิบายความหมายจำแนกความแตกต่างของงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับทัศนธาตุ และความงามของศิลปะ
1.1.6 นำความรู้ทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัด และสนใจไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
1.2.1 เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
1.2.2 ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมในการสร้างงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสนะ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.1.1 เข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีชนิดต่างๆที่ใช้ในการผสมวง และทำให้เกิดวงดนตรีประเภทต่างๆ ระบุได้ว่า ดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล
2.1.2 ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยเลือกใช้องค์ประกอบ และเทคนิคทางดนตรีให้ได้ผลตามความต้องการ
2.1.3 มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี
2.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของดนตรี จากหลักการพื้นฐาน ประสบการณ์และความสนใจ
2.1.5 แสดงความคิดเห็นและจำแนกความแตกต่างเรื่ององค์ประกอบของดนตรี ความไพเราะของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบตามหลักการดนตรี
2.1.6 เข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
2.2.1 เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อดนตรี
2.2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทาง นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1.1 ใช้จินตนาการในการแสดงออกสื่อเรื่องราว ทางความคิดและความรู้สึกที่อยู่ในละครโดยผ่านทักษะระดับพื้นฐานด้านการละคร
3.1.2 แสดงออกทางนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆบนพื้นฐานความงาม
3.1.3 เลือกและประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดง
3.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะการละครรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการแสดงและสุนทรียภาพ
3.1.5 วิจารณ์คุณค่าทางนาฏศิลป์ในเรื่องสื่อความคิด และความงามของการแสดงนั้นๆ
3.1.6 เข้าใจในคุณค่าของการเขียนบทละคร สามารถเชื่อมโยงความหมายของละครกับชีวิต นำแนวคิดและหลักทางนาฏศิลป์และการละครมาใช้ในการเรียนกับกลุ่มสาระอื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
3.2.1 สำรวจและทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละคร ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมได้
3.2.2 ซาบซึ้งวัฒนธรรมไทย เข้าใจคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.1.1 รู้วิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้
1.1.2 คิดริเริ่มดัดแปลงใช้ทัศนธาตุ และองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ
1.1.3 ใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
1.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์ จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ
1.1.5 แสดงความคิดเห็น อธิบายความหมายจำแนกความแตกต่างของงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับทัศนธาตุ และความงามของศิลปะ
1.1.6 นำความรู้ทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัด และสนใจไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
1.2.1 เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
1.2.2 ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมในการสร้างงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสนะ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.1.1 เข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผสมวง และทำให้เกิดวงดนตรีประเภทต่างๆ ระบุได้ว่า ดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล
2.1.2 ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยเลือกใช้องค์ประกอบ และเทคนิคทางดนตรีให้ได้ผลตามความต้องการ
2.1.3 มีความรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรี
2.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะของดนตรี จากหลักการพื้นฐาน ประสบการณ์และความสนใจ
2.1.5 แสดงความคิดเห็นและจำแนกความแตกต่างเรื่ององค์ประกอบของดนตรี ความไพเราะของเสียงดนตรีที่ตนชื่นชอบตามหลักการดนตรี
2.1.6 เข้าใจวิธีนำความรู้และหลักการทางดนตรี มาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
2.2.1 เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อดนตรี
2.2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทาง นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1.1 ใช้จินตนาการในการแสดงออกสื่อเรื่องราว ทางความคิดและความรู้สึกที่อยู่ในละครโดยผ่านทักษะระดับพื้นฐานด้านการละคร
3.1.2 แสดงออกทางนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆบนพื้นฐานความงาม
3.1.3 เลือกและประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์มาใช้ในการแสดง
3.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะการละครรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการแสดงและสุนทรียภาพ
3.1.5 วิจารณ์คุณค่าทางนาฏศิลป์ในเรื่องสื่อความคิด และความงามของการแสดงนั้นๆ
3.1.6 เข้าใจในคุณค่าของการเขียนบทละคร สามารถเชื่อมโยงความหมายของละครกับชีวิตๆ และชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
3.2.1 สำรวจและทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางนาฏศิลป์และการละคร ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมได้
3.2.2 ซาบซึ้งวัฒนธรรมไทย เข้าใจคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.1.1 เข้าใจวิธีสื่อความคิดจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจด้วยวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการทางศิลปะและสื่อ ความหมายได้
1.1.2 คิดริเริ่ม ดัดแปลง ยืดหยุ่น ใช้ทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิค วิธีการรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนางานทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ
1.1.3 ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และประยุกต์ใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
1.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากประสบการณ์ จินตนาการโดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ
1.1.5 แสดงความคิดเห็นต่อผลงานทัศนศิลป์โดยวิเคราะห์ทัศนธาตุและความงามของศิลปะ
1.1.6 นำความรู้ เทคนิคและวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ตนถนัดและสนใจมาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
1.2.1 เข้าใจรูปแบบยุคสมัยและวิวัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมของไทยและสากล
1.2.2 เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดการทำงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.1.1 เข้าใจเครื่องดนตรีที่ใช้ในการผสมวง และทำให้เกิดดนตรีไทยและดนตรีสากลประเภทต่างๆ ระบุได้ว่าดนตรีมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม
2.1.2 ขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยการเลือกผสมผสานองค์ประกอบ และทักษะดนตรีให้ได้ผลตามความต้องการ
2.1.3 ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีด้วยความระมัดระวังปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
2.1.4 แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความไพเราะจากประสบการณ์ และความสนใจโดยใช้หลักการพื้นฐานทางดนตรี
2.1.5 แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์องค์ประกอบและความไพเราะของผลงานดนตรีตามหลักการทางดนตรี
2.1.6 สร้างสรรค์ทางดนตรีและนำความรู้ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีไทยที่ เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
2.2.1 เข้าใจยุคสมัยและวิวัฒนาการของดนตรีไทยและสากล
2.2.2 เห็นคุณค่า รักและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ

มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.1.1 วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรม หรือบทละคร โดยเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม นำมาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกการแสดงให้ได้ผลตามความต้องการ
3.1.2 แสดงออกทางนาฏศิลป์ในรูปแบต่าง ๆ บนหลักของความงาม
3.1.3 เลือกใช้ และผสมผสานองค์ประกอบและพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์
3.1.4 แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ด้วยการพูด และการเขียนบทวิจารณ์ง่ายๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจองค์ประกอบและสุนทรียภาพของการแสดงนั้นๆ
3.1.5 แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานของนาฏศิลป์ต่อการพัฒนาตนเอง
3.1.6 นำความรู้ความเข้าใจประสบการณ์จากการแสดง ชมการแสดงมาประเมินคุณค่า และเชื่อมโยงความหมายของการแสดงกับชีวิตและสังคม

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
3.2.1 เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เข้าใจการสืบทอดนาฏศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883