ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายประถมศึกษา

นายสุรนาตร์  จะระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิ  ปั้นบุญ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิลปากร  หอมสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอุษา  แสงไพโรจน์

นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์

นายมนตรี  ทองผักแว่น

นายชยพัทธ์  เบญจาพิสุทธิ์

นายสุวรรณ์  เย็นสกุล

นางรัตนาวลี  ธงวิชัย

นายณัฐพงษ์์ จิตอารีวงค์


ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาวแก้วตา  สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบุรินทร์  พิมมงละ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนันธิดา สวนเอก

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรินทร์  บุญมาเลิศ

นายต่อศักดิ์  จันทร์ต๊ะ

นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี

นางสาวจุฑาพร ศราภัยวาณิช

นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ

นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย  

นายปริญญา ทัศนมาศ
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883