ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายประถมศึกษา

นายสุรนาตร์  จะระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางรัตนาวลี  ธงวิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิลปากร  หอมสมบัติ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอุษา  แสงไพโรจน์

นางจรรยาศิริ ธนะมงคลฤกษ์

นายมนตรี  ทองผักแว่น

นายชยพัทธ์  เบญจาพิสุทธิ์

นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัย

นายณัฐพงษ์์ จิตอารีวงค์


ฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาวแก้วตา  สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนันธิดา สวนเอก

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรินทร์  บุญมาเลิศ

นายต่อศักดิ์  จันทร์ต๊ะ

นางฉันทนา  โปร่งน้ำใจ

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี

นางจุฑาพร ประถมบูรณ์

นายบุรินทร์  พิมมงละ

นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐ

นายปริญญา ทัศนมาศ
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883