คณะกรรมการนโยบายและแผนงาน

นางสาววัชราภรณ์  สนองคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นางนราภรณ์  ทองอุทัย หัวหน้าส่วนสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นางสาวปราณี  ไตรทิพธำรงโชค หัวหน้าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส่วนนโยบายและแผนงาน
นางสาววัชราภรณ์  สนองคุณ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผนงาน
นางเยาวลักษณ์  วีระฉันทะชาติ
นางนภวรรณ  ปานเพชร
ส่วนสารสนเทศ
นางนราภรณ์  ทองอุทัย หัวหน้าส่วนสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นางสาวปราณี  ไตรทิพธำรงโชค หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นางศิริรัตน์  พราหมณีย์
นางเกษร  พร้อมมูล
นางแสงวัลย์  ศรีโสภณ
นางสาวจีรนันท์  ทองปาน
นายจรุงศักดิ์  วิไลเบญจวรรณ
นายสรรเพชญ  ประถมบูรณ์
นายอภิชาติ อินทนิน
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883