ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วยส่วนนโยบายและแผน และส่วนสารสนเทศ ส่วนวิจัย มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาแนวดำเนินการการจัดระบบการศึกษา และระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ
 
1. งานบริหารงานนโยบายและแผนงาน
  1.1 จัดทำแผนบริหารงานนโยบายและแผนงาน
  1.2 จัดทำสารสนเทศงานนโยบายและแผนงาน
  1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผนงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  1.4 จัดทำ/กำกับ ติดตามการดำเนินงาน/การใช้งบประมาณของงานฝ่ายนโยบายและแผนงานให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.5 ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรของฝ่ายนโยบายและแผนงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
 
2. งานวางแผน ควบคุม และกำกับติดตามการดำเนินงานนโยบายและแผนงาน
  2.1 วางแผน ควบคุม และกำกับติดตามการดำเนินงานของส่วนนโยบายและแผนงาน ได้แก่ งานจัดทำและบริหารแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและงานประกันคุณภาพให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
  2.2 วางแผน ควบคุม และกำกับติดตามการดำเนินงานของส่วนสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
  2.3 วางแผน ควบคุม และกำกับติดตามการดำเนินงานส่วนวิจัยให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
 
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883