ปีการศึกษา 2552

 

แผนงาน
งาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สวัสดิการครูและนักเรียน 1. งานโภชนาการ ครูวราภรณ์
2. งานสุขอนามัย ครูวราภรณ์
3. งานรักษาความปลอดภัย ครูธีรวัฒน์
อาคารสถานที่ 1. งานเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ครูเอื้ออิศรา 
2. งานอาคารสถานที่ ครูธีรวัฒน์
3.  งานบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ครูธีรวัฒน์

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883