11

เป้าหมาย

11

ยุทธศาสตร์

11
สภาพความสำเร็จ
11
             
      1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมปลอดภัยและเอื้อต่อ การเรียนการสอน  

1. จัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียน การสอน

 

1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี บรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพจิต


 
      2. จัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ในโรงเรียน

  2. นักเรียนทุกคนสามารถใช้อาคาร สถานที่และแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
             
             
   2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน


  1. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ตึกสุนันทาลัย

  1. นักเรียนทุกตนมีความรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของชุมชน
2. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และ สภาพแวดล้อมของชุมชนจาก กิจกรรมที่นักเรียนจัดทำขึ้น
 
             
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883