ฝ่ายบริการ
   
         
คณะกรรมการบริการ
   

นางปรียารัตน์  เทพบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ    
นายธีรวัฒน์ สะราคำ หัวหน้าส่วนบริการที่ 1    
นางสาววราภรณ์ วัชรางค์กุล หัวหน้าส่วนบริการที่ 2    
นายธนะเมศฐ์  ธนเกียรติหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานจัดภูมิทัศน์    
นายปนิธิ พานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ครุภัณฑ์    
นางสาวสมจิตนา คำพินิจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและอนามยโรงเรียน    
นางอุรุพรรณ ทองนาค หัวหน้ากลุ่มงานรักษาควาามสะอาดสถานที่    
         
ส่วนงานบริการที่ 1      
นายธีรวัฒน์ สะราคำ หัวหน้าส่วนบริการที่ 1    
นายพลดล กำเนิดเพ็ชร -ครูงานสาธารณูปโภค    
นายอาทิตย์ ขำสุวรรณ
-ครูงานสาธารณูปโภค    
นายศิลา จิ๋วเจริญ -ครูงานสาธารณูปโภค    
         
ส่วนงานบริการที่ 2      
นางสาววราภรณ์ วัชรางค์กุล หัวหน้าส่วนบริการที่ 2    
นางดวงใจ แสงเภา -ครูงานโภชนาการ    
นางสาวลักขณา กำลังไทย -ครูงานโภชนาการ    
นางสาวกุลศิริ  พุ่มดวง -ครูงานโภชนาการ    
นางสาวอัมรา  ทับทิมศรี -ครูงานโภชนาการ    
นางสาวพิไลวรรณ จันทรังษี -ครูงานโภชนาการ    
       
กลุ่มงานจัดภูมิทัศน์      
นายธนะเมศฐ์  ธนเกียรติหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานจัดภูมิทัศน์    
       
กลุ่มงานพัสดุ ครุภัณฑ์      
นายปนิธิ พานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ครุภัณฑ์    
นายยุรนันท์ ชุ่มสุนทร -ครูงานพัสดุ ครุภัณฑ์    
       
กลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน      
นางสาวสมจิตนา  คำพินิจ  หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน    
นางละเอียด โปร่งน้ำใจ -ครูงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน    
นางเพ็ญพิชา ศรโยธิน รัตนภวนนท์ -ครูงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน    
       
กลุ่มงานรักษาความสะอาด อาคารสถานที่      
นางอุรุพรรณ ทองนาค หัวหน้ากลุ่มงานรักษาควาามสะอาดสถานที่    
นางสาวรจนา แสงพุฒ -ครูงานรักษาความสะอาด อาคารสถานที่    
       
งานผู้ช่วยงานบริการ      
นางพจนีย์ ปิ่นสุวรรณ -ครูงานสวัสดิการร้านค้า    
นางสมพร ไตรธรรม -ครูงานสวัสดิการร้านค้า    
นางวราภรณ์ สุขเกษม -ครูงานสวัสดิการร้านค้า    
นางสาวบุญทอง มั่่นคง -ครูงานสวัสดิการร้านค้า    
นางสาวฉัฐนัดดา ชุ่่มสุนทร -ครูงานสวัสดิการร้านค้า    
     

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883