ฝ่ายบริการ
   
คณะกรรมการบริการ

นางนราภรณ์ ทองอุทัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นายธีรวัฒน์ สะราคำ หัวหน้าส่วนบริการที่ 1
นางสาวปราณี ไตรทิพธำรงโชค หัวหน้าส่วนบริการที่ 2
นางสาววราภรณ์ วัชรางค์กุล หัวหน้าส่วนบริการที่ 3
นายธนะเมศฐ์ ธนเกียรติหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความสะอาด อาคารสถานที่และภูมิทัศน์
นายปนิธิ พานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ครุภัณฑ์
นางสาวสมจิตนา คำพินิจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
นางอุรุพรรณ ทองนาค หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความสะอาด อาคารสถานที่
   
ส่วนงานบริการที่ 1
นายธีรวัฒน์ สะราคำ หัวหน้าส่วนบริการที่ 1
นายพลดล กำเนิดเพ็ชร ครูงานสาธารณูปโภค
นายอาทิตย์ ขำสุวรรณ ครูงานสาธารณูปโภค
นายศิลา จิ๋วเจริญ ครูงานสาธารณูปโภค
   
ส่วนงานบริการที่ 2  
นางสาวปราณี ไตรทิพธำรงโชค หัวหน้าส่วนบริการที่ 2

นายจรุงศักดิ์ วิไลเบญจวรรณ

ครูสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นางสาวจีรนันท์ ทองปาน ครูสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายสรรเพชญ ประถมบูรณ์ ครูสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายนววุฒิ สุคันธกุล ครูสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
   
ส่วนงานบริการที่ 3  
นางสาววราภรณ์ วัชรางค์กุล หัวหน้าส่วนบริการที่ 3
นางดวงใจ แสงเภา ครูงานโภชนาการ
นางลักขณา กำลังไทย ครูงานโภชนาการ
นางสาวกุลศิริ  พุ่มดวง ครูงานโภชนาการ
นางสาวอัมรา ทับทิมศรี ครูงานโภชนาการ
นางพิมพ์ภิชยา เอกธำรงสกุลสิริ ครูงานโภชนาการ
   
กลุ่มงานรักษาความสะอาด อาคารสถานที่และภูมิทัศน์  
นายธนะเมศฐ์ ธนเกียรติหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความสะอาด อาคารสถานที่และภูมิทัศน์
นางอุรุพรรณ ทองนาค
นางสาวรจนา แสงพุฒ
   
กลุ่มงานพัสดุ ครุภัณฑ์  
นายปนิธิ  พานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ครุภัณฑ์
นายยุรนันท์ ชุ่มสุนทร ครูงานพัสดุ ครุภัณฑ์
   
กลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน  
นางสาวสมจิตนา คำพินิจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
นางทรงโฉม สรโยธิน รัตนภวนนท์ ครูงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
นางวีระนันท์ มหาคุณกิจเจริญ ครูงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
   
   
งานสวัสดิการร้านค้า  
นางพจนีย์ ปิ่นสุวรรณ์ ครูงานสวัสดิการร้านค้า
นางสมพร ไตรธรรม ครูงานสวัสดิการร้านค้า
นางสาวพรชนก สราญเลิศ ครูงานสวัสดิการร้านค้า
นางวราภรณ์ สุขเกษม ครูงานสวัสดิการร้านค้า
นางสาวบุญทอง มั่นคง ครูงานสวัสดิการร้านค้า
นางสาวฉัฐนัดดา ชุ่มสุนทร ครูงานสวัสดิการร้านค้า
   
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883