1

         ฝ่ายบริการ เป็นฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ให้บริการครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้สภาพความสำเร็จบรรลุผลตามแนวนโยบายของโรงเรียน โดยมีขอบข่ายงานที่ดูแลและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้คือ

หน้าที่รับผิดชอบ
  1.  งานบริหารงานบริการ
 
  1.1 จัดทำแผนงานบริการ
 
  1.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 
  1.3 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
     
  2.  ดูแลจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
 
  
  3. งานจัดเลี้ยงคณะบุคคลสำคัญ
 
  
  4. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของส่วนบริการที่ 1 ได้แก่ งานพัฒนาคนงาน งานพัสดุ
 
ครุภัณฑ์ งานสวัสดิการร้านค้า งานยานพาหนะ งานเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
 
 
  5. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของส่วนบริการที่ 2 ได้แก่ งานโภชนาการ งานพยาบาล
 
และอนามัยโรงเรียน
 
 
  6. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของส่วนบริการที่ 3 ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งาน
    สาธารณูปโภค งานบริการการเงินและบัญชี งานรักษาความปลอดภัย
     
  7. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
    ได้แก่  งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
     
  8. ควบคุมดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ช่วยงานบริการ  ได้แก่  งานเสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
     
 
 
 
 
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883