ฝ่ายการเงินและบัญชี
   
         
คณะกรรมการการเงินและบัญชี
   

หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ

ผู้จัดการ    
นางสาวประนอม เนี้ยอั๋น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี    
นางศิริวรรณ นิลเจียระไน หัวหน้าส่วนการเงิน    
นางสาวอารีรัตน์ แก้วเลิศดิลก หัวหน้าส่วนบัญชี    
         
ส่วนการเงิน    
นางศิริวรรณ นิลเจียระไน หัวหน้าส่วนการเงิน  
นางชนิกาญจน์ ฟ้าเหลื่อน    
นางสาวอัจฉรา  วิรัชมงคลชัย    
นางสาวสุมาลี อนุกูล      
     
ส่วนบัญชี    
นางสาวอารีรัตน์ แก้วเลิศดิลก หัวหน้าส่วนบัญชี    
นางสาวอธิติยาพรรณ  ล่องลือฤทธิ์      
นางสุรัสวดี  ศรช่วย      
นางธนาภรณ์ โปร่งน้ำใจ      
     
งานจัดซื้อจัดจ้าง    
นางสาวอารีรัตน์ แก้วเลิศดิลก หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง    
     

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883