ฝ่ายธุรการ
   
         
คณะกรรมการธุรการ
   

นางวิภวาศิน แพทยานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ    
นางสาวศศิพันธ์ ตรงยางกูร หัวหน้าส่วนธุรการ    
นางวนิดา  อังศุสานนท์ หัวหน้างานสารบรรณ    
นางสาววิมลรัตน์   สุวรรณกำจาย หัวหน้างานบุคลากร    
นางบุษยรัตน์  บุษปฤกษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    
         
ส่วนธุรการ      
นางสาวศศิพันธ์ ตรงยางกูร หัวหน้าส่วนธุรการ    
งานสารบรรณ    
     นางวนิดา อังศุสานนท์ หัวหน้างานสารบรรณ    
     นางพวงทอง  รัตนารมย์      
     นางวาสนา โมรินทร์      
     นางสาวศิริรัตน์ ภักดีหุ่น      
    นางสาวภวิศา เบ็ญมาศ      
    นางยุพิน จิ๋วเจริญ      
          
 งานบุคลากร    
    นางสาววิมลรัตน์   สุวรรณกำจาย  หัวหน้างานบุคลากร    
    นางบุษกร   รัตนทัศนีย์      
     นางสาวอถิติยาพรรณ  ล่องลือฤทธิ์      
     นางธัญชนก  ขันโช      
    นางสาวฉัตรรวี ทองนาค      
         
 งานประชาสัมพันธ์      
    นางบุษยรัตน์  บุษปฤกษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    
     นางสาวพรชนก สราญเลิศ    
     นางจงลักษณ์  โอฬาร      
     นางสาวเพชรรัตน์ อิสรางกูล ณ อยุธยา      
       
          
     

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883