ฝ่ายวิชาการ
   
คณะกรรมการวิชาการ

ดร.พัชราณี   ฟักทองพรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    
นางจิรชยา ผาตินาวิน หัวหน้าส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล    
นางสาวมัทนี เวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวธันย์ชนก สรรพสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวนิภา  ลาหิรัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสมจิตต์  เหมสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวกนกวรรณ  เหลืองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวอัจฉรา ปานรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางลำดวน ปางวิสุทธิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสุรีย์พร จิระสถิตย์พร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาววรรณา พิทักษ์ถิร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นายสุรนาตร์  จะระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวแก้วตา สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวพันธวี บุญยอม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวนันต์ทา  เลิศวิไลนริศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางจุฬาลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้าห้องสมุด    
นางสาวกัญญรัตน์  ทรงประโคน หัวหน้าวัดผล และประเมินผล  
นางสาวสุดารัตน์ จิระสุขศิริ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการศึกษา    
       
ส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล
     
นางจิรชยา ผาตินาวิน หัวหน้าส่วนทะเบียน วัดผล และประเมินผล    
นางจิรชยา  ผาตินาวิน นายทะเบียน    
นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน หัวหน้าวัดผล และประเมินผล    
นางรวินันท์  กุลจิตตินิธิ      
นางสาวพิไลวรรณ อาวาทย์      
       
งานห้องสมุด      
นางจุฬาลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้าห้องสมุด    
นางสาวจีรภา  บุญสว่าง      
นางยุรี นางสุข      
นางรินลดา วิไลเบญจวรรณ      
นางสาวลักษณา ชัยเพียร      
นางอัญชลี ญาณอุดม      
       
       
งานประเมินและพัฒนาหลักสูตร      
ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ หัวหน้างานประเมินและพัฒนาหลักสูตร    
       
       
งานวิชาการอนุบาลศึกษา      
นางนนทิยา  พ่วงกลัด หัวหน้าแผนกอนุบาลศึกษา    
นางสุธิดา อนันทปิน      
นางสาววาสนา มาฆะคำ      
นางสาวไพฑูรย์  ตาลอำพร      
นางวิภา  แสงบุญ      
นางสาวรัตติยา  หักกะยานนท์      
นางสาวจีรภา  บุญสว่าง      
นางวิจิตตรา  แสงวิจิตร      
นางนฤวรรณ  สะราคำ      
นางสาววรสุดา  กลิ่นอยู่      
นางมยุรา  พนันชัย      
นางสาวมีนา  พัสดุ      
นางสาวสุชนม์  ปิยพงศ์โกวิท      
นางสาวธัญญวรรณ  ภารังกูล      
นางเปรมฤดี ขำสุวรรณ      
นางสาวสุทิดา  ธิติบุรินทร์      
นางสาวสาลินี กุลโชครังสรรค์      
นางธิดารัตน์ จะระ      
นางสาวณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล      
นางสาวพิรานันท์ ตั้งกิจเชี่ยวชาญ      
นางสาวสุภาพร สาสงวน      
       
       
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
นางสุพรรณนา  ทองจำนงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวสุทธาสินี  อารีเอื้อ หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวสุธาทิพย์  เงินทอง ครูงานกิจกรรมแนะแนว    
นางสิชา  ศรีปริวาทิน หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด   ฝ่ายประถมศึกษา    
นางนิตยา  คำชุนห์ ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด    
นายวิชาญ  ลิมปชัย ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด    
นางสุพรรณนา  ทองจำนงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวกาญจนา  เฉลิมพล หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สร ครูงานกิจกรรมแนะแนว    
นางอุบล  ยศนันท์ หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวเขมรักข์  คงตรง ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด    
นางวรพิชชา ยอดชมภู หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางจิติมา อุ่มผาง หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษา    
       
งานกิจกรรมชุมนุม      
นางวรพิชชา ยอดชมภู หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวเสาวนีย์ รันระนา ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางอลิศา แตงอ่อน ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวศลิษา พิมลา ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวประภาณีย์ จันทร์กระจ่าง ครูงานกิจกรรมชุมนุมและเลขานุการ    
นางจิติมา อุ่มผาง หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางรินรดา วิไลเบญจวรรณ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวสายยู ดาทอง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์ ครูงานกิจกรรมชุมนุมและเลขานุการ    
นางสุธาสินี พิมมงละ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
       
       

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883