ฝ่ายวิชาการ
   
คณะกรรมการวิชาการ

ดร.พัชราณี   ฟักทองพรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    
นางสาวสุดารัตน์ จิระสุขศิริ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ นโยบายและแผนงาน    
นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน หัวหน้าส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล    
นางสาวมัทนี เวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวธันย์ชนก สรรพสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวนิภา  ลาหิรัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสุธาสินี  พิมมงละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวกนกวรรณ  เหลืองทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวอนุรักษ์ กิจเกตุก้อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวฉัตรา ดีศรีศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นายโกวิทย์ จันทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาววรรณา พิทักษ์ถิร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นายสุรนาตร์  จะระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวแก้วตา สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางปัณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวนันต์ทา  เลิศวิไลนริศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวณัฐวดี มะสะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางจุฬาลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้าห้องสมุด    
นางสาวสมจิตต์ เหมสุทธิ์ หัวหน้าวัดผล และประเมินผล
       
ส่วนทะเบียน วัดผลและประเมินผล
     
นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน หัวหน้าส่วนทะเบียน วัดผล และประเมินผล    
นางสาวกัญญรัตน์ ทรงประโคน นายทะเบียน    
นางสมจิตต์ เหมสุทธิ์ หัวหน้าวัดผล และประเมินผล    
นางรวินันท์  กุลจิตตินิธิ      
นางสาวพิไลวรรณ อาวาทย์      
       
ส่วนนโยบายและแผนงาน      
นางสาวสุดารัตน์ จิระสุขศิริ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ นโยบายและแผนงาน    
นางเยาวลักษณ์ วีระฉันทะชาติ    
นางนภวรรณ ปานเพชร    
       
งานห้องสมุด      
นางจุฬาลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้าห้องสมุด    
นางสาวจีรภา  บุญสว่าง      
นางยุรี นางสุข      
นางรินลดา วิไลเบญจวรรณ      
นางสาวลักษณา ชัยเพียร      
นางอัญชลี ญาณอุดม      
       
งานประเมินและพัฒนาหลักสูตร      
ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ หัวหน้างานประเมินและพัฒนาหลักสูตร    
       
งานวิชาการอนุบาลศึกษา      
นางนนทิยา  พ่วงกลัด หัวหน้าแผนกอนุบาลศึกษา    
นางสุธิดา อนันทปิน      
นางสาวไพฑูรย์  ตาลอำพร      
นางวิภา  แสงบุญ      
นางสาวรัตติยา  หักกะยานนท์      
นางสาวจีรภา  บุญสว่าง      
นางวิจิตตรา  แสงวิจิตร      
นางนฤวรรณ  สะราคำ      
นางสาววรสุดา  กลิ่นอยู่      
นางมยุรา  พนันชัย      
นางสาวมีนา  พัสดุ      
นางสาวสุชนม์  ปิยพงศ์โกวิท      
นางสาวธัญญวรรณ  ภารังกูล      
นางเปรมฤดี ขำสุวรรณ      
นางสาวสุทิดา  ธิติบุรินทร์      
นางสาวสาลินี กุลโชครังสรรค์      
นางธิดารัตน์ จะระ      
นางสาวณัฐณิชา ศิริรัตน์ตระกูล      
นางสาวพิรานันท์ ตั้งกิจเชี่ยวชาญ      
นางสาวสุภาพร สาสงวน      
       
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
นางสุพรรณนา  ทองจำนงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
นางสาวสุทธาสินี  อารีเอื้อ หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวสุธาทิพย์  เงินทอง ครูงานกิจกรรมแนะแนว    
นางสิชา  ศรีปริวาทิน หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด   ฝ่ายประถมศึกษา    
นางนิตยา  คำชุนห์ ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด    
นายวิชาญ  ลิมปชัย ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด    
นางสาวกาญจนา  เฉลิมพล หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สร ครูงานกิจกรรมแนะแนว    
นางอุบล  ยศนันท์ หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางเขมรักข์  พันธ์บัว ครูงานกิจกรรมยุวกาชาด    
นางสาวรุ่งนภา ราษฎร์อาศัย หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษา    
       
งานกิจกรรมชุมนุม      
นางสาวรุ่งนภา ราษฎร์อาศัย หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา    
นางสาวสุทธาทิพย์ ไชยวุฒิ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวสรารัตน์ ตามสั่ง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นายนฤบดี ศรีวุฒิ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวประภาณีย์ จันทร์กระจ่าง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์ ครูงานกิจกรรมชุมนุมและเลขานุการ    
นางสาวสุรีย์ อินธุโสภณ หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม  ฝ่ายมัธยมศึกษา    
นางสาวลักษณา ชัยเพียร ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวสายยู ดาทอง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวชลนิศา ชุติมาสนทิศ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวพวงพยอม พงษ์ทอง ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางศศิพิมพ์ จันต๊ะวงศ์ ครูงานกิจกรรมชุมนุม    
นางสาวพรวิมล ขจรไชยกุล ครูงานกิจกรรมชุมนุมและเลขานุการ    
       
       

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883