ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑
 ๑. ดาวดีเด่น ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว  ๓. ไหว้สวยงามและถูกต้อง
 ๒. แต่งกายถูกระเบียบ  ๔. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
ภาคเรียนที่ ๒
 ๑. วาจาสุภาพไพเราะ  ๒. นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
 
 
ต้นกล้าพิกุลแก้ว

เป็นงานในแผนงานพัฒนาการเรียนการสอน ของแผนกอนุบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทสมเป็นกุลสตรีไทย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ วิธีการคัดเลือกต้นกล้าพิกุลแก้ว ทำโดยการคัดเลือกจาก ๓ ส่วนด้วยกัน คือ


๑. การพิจารณาของครูประจำชั้น
๒. การคัดเลือกจากครูพิเศษ
๓. การคัดเลือกจากหัวหน้าแผนก

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย   ๒ ส่วน

หัวข้อต้นกล้าพิกุลแก้ว ภาคเรียนที่ ๑
พ.ค.
  ดาวดีเด่น ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว (เกณฑ์การคัดเลือกและความหมายของดาว)
มิ.ย.
  แต่งกายถูกระเบียบ
ก.ค.
  ไหว้สวยงามและถูกต้อง
ส.ค.
   มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
หัวข้อต้นกล้าพิกุลแก้ว ภาคเรียนที่ ๒
ธ.ค.
  วาจาสุภาพไพเราะ
ม.ค.
  นักเรียนผู้เพียรพัฒนา

 โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ อัตโนมัติ ๘ เลขหมายโทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓