กิจกรรมยุวกาชาดร่วมกับโครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด และร่วมขบวนรณรงค์ Road safety ณ สวนลุมพินีและถนนสีลม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จำนวน ๒๒ คน เข้าร่วมโครงการ “Edu-tour พาเที่ยวจุฬาฯ” จัดโดย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนราชินีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๖๐ (NAC2017) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สร้างสรรค์ผลงานอนุบาล ๒๕๖๐
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
ครูเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี เป็นประธาน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ( ๑๙ กุมภาพันธ์ )
พิธีถวายสดุดีและมอบรางวัลความสะอาดห้องเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี คณะครูและนักเรียนถวายอาลัย และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รับรางวัล จากกิจกรรม ดื่ม แกะ ล้าง เก็บ จัดโดยโครงการรักษ์โลก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
รางวัล "พลตรีประถม บุรณศิริ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o
ราชินีมูลนิธิ โรงเรียนราชินี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานวันสุทธสิริโสภา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านผู้จัดการ โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ไปทัศนศึกษาที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
กิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนราชินี
นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวม บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2560
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชัญญานุช อรรจนพจนีย์ และ นางสาวสิรินุช พึ่งสติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชินี ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ " The Flushing Up " ประกวดในโครงการEnjoy Science : Young Makers Contes
>ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรินุช พึ่งสติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชินี ได้รับคัดเลือกเยาวชนดีเด่น
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 1
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๐
เนื่องในโอกาสวันครู นักเรียนและผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครูแห่งแผ่นดิน"
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนราชินี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมบูชาครู เนื่องในวันครู
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นำคณะครู กล่าวนำคำปฏิญานตนของครูโรงเรียนราชินี ต่อผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ พลเอกราชรักษ์ เรือนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนราชินี - ราชินีบน
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ฝึกมารยาท การรับประทานอาหารแบบสำรับ
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์สอบย่อยที่ ๑ ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี โรงเรียนราชินี
กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมทอดกฐินโรงเรียนราชินี ณ วัดหนองคุ้ม อ.โป่งตาลอง จ.นครราชสีมา
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ผู้จัดการกล่าวถวายอาลัย เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
บันทึกวิดีทัศน์การทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science:Young Maker Contest จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ค่ายยุวกาชาด ระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Rajini English Camp: 3-7October 2016
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นักเรียนราชินี เข้าร่วมแสดงรำอวยพร ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
วันสันติภาพสากล (Internation Day of Peace)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา
ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ไปส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ High School Year Program ที่ Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศอังกฤษ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนราชินีได้รับผลการประเมิน ๑๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นักเรียนวงมโหรีของโรงเรียนไปบันทึกเสียงถวายพระพรทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๕
ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๔
นักเรียนราชินีสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ คณะครู ไปลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน
๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และครู ๒ คน ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ที่เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนเตรียมความพร้อมซ้อมขบวนแห่เทียนในศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙
พิธีไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเสียงประชามติในห้องเรียน และจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติให้ผู้ปกครองรับทราบ
นักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชินี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาด
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารไทย หัวใจดี
พิธีหล่อเทียนพรรษา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ศึกษาการดำนา การทำไร่นาสวนผสม ทีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนราชินี บนที่ดินของราชินีมูลนิธิ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จำนวน ๘ คน ไปบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕
๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าส่วนวินัยและความประพฤตินักเรียน และผู้แทนครู ไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ
๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนวงขิมหมู่โรงเรียนราชินี ไปบันทึกเสียงการขับร้องถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนเตรียมความพร้อมซ้อมขบวนแห่เทียนในศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๒
๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๑ คน ไปชมนิทรรศการ ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน
เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>