มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  ของโรงเรียนราชิน

 
ประกาศ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ประกาศ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ประกาศ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียน